Geometriska former i trä

Till MER@JU är en rad kurser knutna på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vår strävan är att all utbildning inom lärande och undervisning i matematik på något sätt skall knyta an till den forskning som sker inom ramen för MER@JU, såväl som till internationell forskning inom det matematik­didaktiska fältet. I kurserna behandlas exempelvis teorier och villkor för lärande, med speciellt fokus på elevers lärande inom matematik. Vi lyfter också fram hur man kan skapa möjligheter till sådant lärande, där variationsteorin har en framskjuten plats.

MER@JU har varit involverade i att ta fram material till Matematiklyftet.

Studenter vid Högskolan för lärande och kommunikation har möjlighet att skriva sina examens­arbeten inom ramen för MER@JU:s forskning. Om du är student och vill göra ditt självständiga arbete (examensarbete) inom något av MER@JU:s intresseområden, är du välkommen att kontakta någon av oss.