Anteckningsblock och penna

Inom MER@JU pågår en rad forskningsprojekt.

Vi bedriver forskning inom två huvudområden:

  1. Att skapa förutsättningar för lärande i matematik, där olika typer av interventionsstudier ingår.
  2. Studera elevers komplexa lärande i matematik.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

  • Projektet FASETT (Förmågan att sinnligt erfara de tio första talen, ett VR-finasierat projekt i samarbete med Göteborgs universitet och flera förskolor). Ulla Runesson Kempe, Anna-Lena Ekdahl
  • Projektet Enhancing teachers’ and students’ learning in primary mathematics in a Learning study (I samarabete med WITS university, Johannesburg). Ulla Runesson Kempe, Anna-Lena Ekdahl
  • Algebraundervisning och aritmetiska uttrycks struktur. Empiriinsamling bland annat med hjälp av olika examensarbetare. (I samarbete med Prof. John Mason, Open University, UK och Prof. Anne Watson Oxford University, UK). Robert Gunnarsson
  • Uppföljning av licentiatprojektet ”Från N->Z. Från naturliga tal till hela tal positiva tal till heltal” (Löwström, 2015). Syftet är att resultat från licentiatuppsatsen ska prövas och utvecklas i andra klassrum och av andra lärare. Ulla Runesson Kempe, Anna Löwström
  • Developing a probing discourse. En studie om hur lärare som deltar i ett kollegialt utvecklingsarbete utvecklar sitt sätt att ställa frågor och därmed skapar bättre möjligheter för elevernas lärande i matematikklassrummet. (Uppföljning av 1 ovan) Pernilla Mårtensson, Jesper Boesen
  • Forska med lärare för lärande. (ett VINNOVA-finansierat projekt). Projektet handlar om på vilket sätt ”forskande lärare” kan finnas i utbildningspraktiken, samt hur skolverksamhet kan utvecklas till en kunskapsproducerande sektor. Pernilla Mårtensson
  • Doktorandprojekt: Rate of change as a single quantity to emphasize the covariational aspect of functions. Ett learning study projekt kring funktionsbegreppet och synen på funktioner som samvarierande variabler. Per Håkansson
  • Doktorandprojekt: Vad behöver elever lära för att nå lärandemål beskrivna i kursplaner? Ett learning study projekt om förmågan att resonera om flersiffriga naturliga tal med hjälp av positionssystemet. Henrik Hansson