Inom temat Subject and Civic Literacy – Future Education (SCL) studeras praktiker för undervisning och lärande. Fokus riktas mot elevers lärande i alla ämnen och/eller ämnesövergripande undervisning samt språkets roll för detta.

Två pojkar med böcker

SCL har en pluralistisk syn vad gäller de möjliga resurser som finns att tillgå för kommunikation och meningsskapande, som olika språk, skriftspråk, texttyper, medier och teknologier samt estetiska uttrycksformer. Ämneslitteracitet ses som avhängigt för att utveckla litteracitet för medborgarskap och tvärtom, något som belyser förskolans samt grund- och gymnasieskolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

För att stödja barns och ungas medborgarskap och handlingsberedskap för framtiden, ser vi flera möjliga kunskapsformer som giltiga och betydelsefulla att integrera med varandra I SCL riktas därför även fokus mot hur användandet av ämnesinnehåll, som exempelvis litteratur, filmer, textböcker och så vidare, relaterar till villkor och möjligheter för hållbar utveckling i alla sina dimensioner.

Vi avser att, i nära samverkan med lärare och elever, och andra möjliga aktörer i samhället, utveckla pedagogiska modeller och metoder för undervisning och lärande som integrerar litteracitet för medborgarskap med litteracitet för ämneskunskap. Det senare inkluderar lärarutbildningen. Vi betonar nödvändigheten av en stark koppling mellan forskning och praktik, och vikten av lyhörd samverkan mellan universitet och skolor såväl som mellan olika stadier inom utbildningssystemet samt mellan olika skolformer.