Kännetecknande drag för organisering för ett agilt arbetssätt

För att åstadkomma ett agilt arbetssätt behöver stödjande åtgärder utvecklas genom dialog mellan ledare/chefer och medarbetare enligt de specifika förutsättningar och behov som finns i respektive företag/verksamhet.

Förmågor för att åstadkomma ett agilt arbetssätt kan användas som utgångspunkt för att resonera fram hur de ska specificeras mer i detalj och omsättas i handling i varje specifikt fall, tabell 1. Tillvägagångssätt för ett agilt arbetssätt summeras i tabell 2.

Tabell 1. Kännetecknande drag för agilt arbetssätt

Steg

Beskrivning

Förmågor

Förutse och agera snabbt


Proaktivt agerande på förändringar


 

Förutse förändring, utveckling, hot, möjligheter och störningar

Känna in och agera på oförutsedda förändringar

Med egen motivation ta fram lämpliga lösningar

 

Kompetens/lärande


Bredd och nivå på kunskaper, färdigheter och förmåga till lärande

 

Ta till sig nya idéer kunskap, teknik

Snabbt lära sig nya färdigheter

Arbeta snabbt och effektivt

Förmågan att lära av erfarenhet – såväl framgångar som misslyckanden såväl individuellt som organisatoriskt

 

Anpassningsförmåga

Mångkunnighet och flexibilitet i arbetet

 

Tolerera oväntade förändringar i arbetsförhållandena

Anpassa sig till nya förutsättningar och korta omställningstider och samtidigt bibehålla en relativt hög arbetstakt och leveranstakt

Anpassa sig till nya arbetsuppgifter eller roller

anpassa sig till nya samarbetsformer

 

Samordning/
samarbetsförmåga

Positiv attityd till och hög effektivitet i samarbete

 

Samordna aktiviteter som krävs för att sammanlänka och synkronisera aktiviteter mellan människor, team och enheter för att produktionen ska fungera väl

Skapa effektiv och smidig kommunikation

Decentralisera beslutsfattande, vilket förutsätter att även mjukvarusystem stöder ett decentraliserat beslutsfattande

Samarbete mellan funktioner och kompetensområden

 

 

Tabell 2. Hur åstadkoms då ett agilt arbetssätt?

Område

Beskrivning tillvägagångssätt

Bemanning

 

Planera arbetsfördelningen så att medarbetarnas arbetskapacitet och förmågor/kompetens tas tillvara/utvecklas på bästa sätt

Att vid nyanställning välja personer som i så hög grad som möjligt uppfyller kännetecken på ett agilt arbetssätt

 

Utbildning/träning

 

Träna medarbetarna att lära sig att behärska fler olika uppgifter (mångkunnighet) då det främjar samarbete och produktivitet

Vid mindre frekventa och mer oförutsägbara förändringar krävs specialanpassad träning

Samordning

 

 

Fördelning av uppgifter mellan medarbetare över tid

Hur medarbetare kan växla mellan olika typer av uppgifter, arbetsenheter och i vilken utsträckning de kan genomföra olika uppgifter parallellt på ett effektivt sätt

Behöver hanteras utifrån hur förutsägbar produktionen är

 

Samarbete

 

Viktigt med gemensam målbild/mental modell hos medarbetarna

Teamarbete för att öka produktiviteten

Multifunktionella team för att kombinera specifika färdigheter hos olika medarbetare för att uppnå bättre och snabbare resultat

Dynamiska temporära team med specifik expertis/färdigheter för tidsbegränsade uppgifter

Incitament/motivation

 

 

Uppmuntran av olika slag för att öka motivationen till ett agilt arbetssätt

t ex genom erkännande och återkoppling på utförda uppgifter och eventuellt lönepåslag

 

Befogenhet/engagemang/

decentraliserat beslutsfattande

 

Involvera medarbetare i beslutsprocesser för att snabba upp responstiden då de ofta har bäst förståelse och kompetens för vad som operativt behöver förbättras

Ökar medarbetarnas benägenhet att acceptera förändringar

När medarbetarna tillåts ha hög egenkontroll och självständighet i arbetet ökar motivationen att svara upp mot förändringar snabbare vilket ökar produktiviteten

 

2021-02-11