Agil produktionsutveckling

För att kunna hantera dagens snabba förändringar är agilitet en färdighet svenska tillverkande företag behöver besitta. Kärnpunkten i att vara en agil verksamhet är att snabbt kunna agera på förändringar på marknaden eller omgivningen och fokus är på kundens behov som kräver anpassade snarare än standardiserade produkter.

Agilitet inbegriper många olika begrepp som idag cirkulerar kring förmågan att snabbt anpassa sig och förändra sin produktion eller sin organisation till förändringar på marknaden. Relaterade begrepp är flexibilitet, rekonfigurerbarhet och resiliens.

Rekonfigurerbarhet innebär att möjliggöra lägga till, ta bort och / eller ordna om element/beståndsdelar i produktions-systemet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt som kan resultera i en önskad uppsättning alternativa konfigurationer

Denna handbok är framtagen för att ge ett stöd till tillverkande svensk industri vid utveckling av agila och rekonfigurerbara produktionssystem. Detta innefattar både att använda agila projektmetoder och att skapa agila och rekonfigurerbara produktionssystem.

Oavsett om företaget står inför en större förändring av befintliga produktionssystem eller ska utforma något alldeles nytt är handboken användbar. Den är ett stöd både för projektgenomförandet och för hur det faktiska produktionssystemet ska utformas utifrån agila principer. Handboken behandlar således både projektmetod (kap 2) och utformning av ett agilt och rekonfigurerbart produktionssystem. (kap 3).

Handboken har utvecklats inom ramen för innovationsprojektet ”Nästa generations drivlineproduktion”, finansierat av Vinnova inom programmet ”Utmaningsdriven innovation”. Projektet (steg 1-2) bedrevs mellan 2016-2020 och var ett samarbete mellan Jönköping University, Högskolan i Skövde och Lunds Tekniska högskola. Industriella partners i projektet var AB Volvo, Volvo Cars, IDC AB, Leax och ÅF.

Loggor från projektparter

Bilder på författarna till handboken samt kontaktinfo

Sidan uppdaterad 2020-09-04