1.1 Bakgrund och syfte

I detta avsnitt ges en introduktion till handboken och dess olika delar.

Förmågan att snabbt och effektivt förse kunder med produkter är grundpelaren i ett tillverkande företag. En ökad kundanpassning, allt komplexare produkter, snabb teknikutveckling och ett ökat krav på en kort ledtid från att kunden beställer sin produkt tills att den når kunden är några av de utmaningar som ett tillverkande företag idag står inför.

Produkter har allt kortare livscykler, vilket gör att nya produkter måste industrialiseras och gamla produkter behöver fasas ut i en ökande takt. Dessutom är det vanligt att produkterna säljs i många varianter, vilket försvårar lagerhållning och minskar möjligheterna att producera i större kvantiteter.

Att kontinuerligt kunna utveckla nya produkter som särskiljer sig från konkurrenterna och som dessutom uppfyller krav på låg kostnad, hållbarhet och kvalitet är avgörande. Ett tillverkande företag behöver kunna producera kostnadseffektivt och hållbart men även ha en förmåga att följsamt anpassa sig efter den föränderliga kravbild som råder. Detta ställer höga krav både på hur projekt genomförs, hur integration mellan produkt- och produktionsutveckling bedrivs samt hur produktionssystem utformas och organiseras.

Traditionellt sett har produktionssystem upprättats dedikerat för en produkt. Produktionssystemet har då utformats för en upprampning till full volym och för att producera en typ av produkt under en lång period, för att därefter stängas ner. Idag, introduceras nya produkter kontinuerligt i produktionssystemet vilket kräver förändringar och anpassningar av både teknisk utrustning såsom maskiner och fixturer, men även av den mänskliga kompetensen och arbetssätt.

Figur 1Traditionellt vs förändringsbart tillvägagångssätt för utveckling av produktionssystem

Den nya kravbilden med ständiga förändringar kräver att utvecklingstiden förkortas. Ledtiden för utveckling eller förändring av produktionssystemet kräver att utvecklingsarbetet effektiviseras och bedrivs smartare. Företag har varken tid eller resurser att bedriva projekt sekventiellt utifrån traditionella metoder. Nya arbetssätt krävs som är följsamma och agila.

Målet med denna handbok är att ge stöd till tillverkande företag att hantera kraven på kortare ledtid för produktionsutveckling. Detta genom att introducera:

  • agil projektmetod tillämpat på produktionsutveckling (kap 2)
  • metoder, verktyg och principer för förändringsbara produktionssystem innefattande såväl teknik, människa som organisation (kap 3)

Handboken syftar till att stödja olika former av projekt som krävs för såväl uppgradering av befintliga produktionssystem som att utveckla och införa helt nya produktionssystem. Handboken berör hur förändringar ska hanteras på medel- och lång sikt. Hantering av kortsiktiga förändringar i det kontinuerliga dagliga arbetet med ständiga förbättringar tas inte upp.

Förmågan att anpassa sin verksamhet till förändringar bör genomsyra hela företaget. Denna handbok fokuserar främst på produktionssystemet och dess utveckling. Produktionssystemet inbegriper aktiviteter och tillgångar som behövs för att omvandla råmaterial till produkter eller delar av produkter. Produktionssystemet kräver ett samspel mellan människan, tekniken och sättet att organisera verksamheten i produktionen. Eftersom produktionssystemet är starkt beroende av produktutvecklingen kommer det även att indirekt beröras.

En agil verksamhet behöver utveckla en förmåga till snabba omställningar för att hantera utmaningar från marknaden utifrån en föränderlig kravbild vilket behöver inbegripas i företagets övergripande strategier. Det förutsätter anpassning på olika nivåer i verksamheten och i olika delsystem som inbegriper teknikutveckling/omställning, anpassning av organiseringen av verksamheten och att skapa förutsättningar för medarbetarnas att arbeta på ett agilt sätt där.

Utifrån nivå och område beskrivs förändringsförmågan i olika avseenden i handboken:

  • Förändringsförmåga i projekt – Agilitet
  • Förändringsförmåga i produktionssystem och förändringskapacitet i dess teknik – Rekonfigurerbarhet
  • Förändringsförmåga i organisation – Agil organisering och agilt arbetssätt hos medarbetarna

På fabriksnivå: På fabriksnivå behövs en struktur för att enkelt växla mellan olika produktgrupper och hantera växlande volymer. Dessa strukturer finns ofta i produktarkitekturer samt i motsvarande produktionssystem där standarder och variationer finns beskrivna.

På segment/line-nivå: På segment/line-nivå behöver alla produktionssystem ha förmåga och resurser att tillverka produkter efter marknadens aktuella behov och därmed vara beredda att förändras i tex bearbetning, montering och materialhantering.

På cell/stationsnivå: På stationsnivå behöver produkter eller komponenter vara förändringsbara i utformning eller volym. På de lägsta nivåerna behöver enskilda maskiner, arbetsstationer och verktyg ha en operativ kapacitet/ förmåga att utföra moment utifrån växlande behov.

Förändringsförmåga/kapacitet beskrivs på olika nivåer och i två olika kapitel. I kapitel två utvecklas hur snabba utvecklingsprojekt bedrivs med hantering av en komplex kravbild, och förändringar som uppstår under projektets gång, vilket kräver en agil projektmetod. I kapitel tre utvecklas hur produktionssystem kan anpassas genom en agil organisering, ett agilt arbetssätt och rekonfigurerbar produktion.

Sidan uppdaterad 2020-09-04