Kurser

KURSPLAN
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, 7,5 högskolepoäng
Coaching Health and Social Care Improvements, 7.5 credits
Kurskod:HCKG16
Fastställd av:Utbildningschef 2015-09-18
Reviderad av:Avdelningschef 2018-06-28
Gäller fr.o.m.:2018-08-20
Version:2
Diarienummer:Jönköping Academy revision 2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:FH1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • förstå och beskriva grupprocesser vid förbättringsarbete
  • förstå och beskriva betydelsen av coachens roll i förbättring av personcentrerad vård
  • förstå och beskriva coachens roll i förbättringsarbetets olika faser
  • kritiskt analysera och diskutera teoretisk och metodologisk kunskap inom coaching av förbättringsarbete.

Färdighet och förmåga

  • skapa motivationshöjande dialoger som leder förbättringsarbetet framåt
  • i dialog med olika grupper diskutera och argumentera kring coaching och evidens vid förbättringsarbeten
  • i samband med coaching av förbättringsarbete inom hälsa, vård och omsorg urskilja samspel mellan mikro-, meso-, makronivå och multiprofessionella organisationers särdrag, samt utifrån dessa samspel modifiera coachingstrategier
  • välja och tillämpa olika förbättringsverktyg och kvalitetsregister som utgångspunkt för förbättringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera sina egna insatser och identifiera eget behov av ytterligare färdigheter inom coaching samt ta ansvar för sin kompetensutveckling
  • kritiskt reflektera över egna och organisationens värderingar och visioner, samt värdera hur du i din coachroll beaktar dessa värderingar och visioner.

Innehåll

Kursen behandlar:
- drivkrafter för förbättring
- coaching
- förbättringsarbete
- förbättringsverktyg och kvalitetsregister
- micro-, meso-, och makrosystem
- motivationshöjande verktyg

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier kombineras med campusträffar och webbaserade moment. Kursen innehåller också praktik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet. Erfarenhet från arbete med kvalitetsregister eller andra mätetal för kvalitetsförbättring styrkt med intyg från arbetsgivare.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i diskussionsseminarium via lärplattform samt vid seminarier på campus, en individuell inlämningsuppgift i form av en coachrapport och coachseminarium, samt en reflektionsuppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Bond, C. & Seneque, M. (2013). Conceptualizing coaching as an approach to management and organizational development. Journal of Management Development, 32(1);57-72.

Brown, S W. & Grant, A.M. (2010). 'From GROW to GROUP: theoretical issues and a practical model for group coaching in organisations', Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 3(1);30-45.

Gjerde, S. (2015). Coaching vad varför hur. Lund: Studentlitteratur.

Godfrey, M.M., Andersson-Gäre, B., Nelson, E.C., Nilsson M., & Ahlström G. (2014). Coaching interprofessional health care improvement teams: the coachee, the coach and the leader perspectives. Journal of Nursing Management, 22(4) DOI: 10.1111/jonm.12068.

Grant, AM., & O’ Connor, SA. (2010). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions: a pilot study with implications for practice. Industrial and Commercial Training, 42(2);102-11.

Lätt, C. (2009). Att coacha grupper. Fokusera på gruppens positiva krafter. Malmö: Liber. Finns även som E-bok.

Norman, A.C., Fritzén, L. & Andersson-Gäre B. (2015) Pedagogical approaches in quality improvement coaching in healthcare: a Swedish case study of how improvement coaches approach learning in a contemporary healthcare system. Nordstep. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Volume 2015, 2015 - Issue 3.

Peters, J. & Carr, C.(2013). Team effectiveness and team coaching literature review, Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 6(2);116-136.

Vackerberg N, Sund Levander M, Thor J. (2016). What Is Best for Esther? Building Improvement Coaching Capacity with and for Users in Health and Social Care - A Case Study. Quality Management in Health Care, 25(1);53-60.

Ytterligare litteratur tillkommer utifrån valt område.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Sidan uppdaterad 2018-03-26

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2018-03-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information