Kurser

KURSPLAN
Geriatrik, 7,5 högskolepoäng
Geriatrics, 7.5 credits
Kurskod:HGTD23
Fastställd av:Ordförande 2015-03-30
Reviderad av:Avdelningschef 2019-03-05
Gäller fr.o.m.:2019-11-04
Version:5
Diarienummer:Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap och förståelse för relevanta begrepp inom geriatriken
  • identifiera och på ett fördjupat sätt redogöra för specifika somatiska och psykiska sjukdomar som kan förekomma under åldrandet
  • visa fördjupade kunskaper och förståelse för farmakokinetik och farmakodynamik hos den äldre personen.

Färdighet och förmåga

  • självständigt kunna identifiera och bedöma tillstånd samt utifrån bedömningen planera och genomföra åtgärder för att stödja den äldre människan
  • tillämpa kunskaper om geriatriska sjukdomar och dess behandlingar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa insikt i det komplexa förhållandet mellan primära åldrandeförändringar och sjukdom hos äldre personer och hur det påverkar bemötandet i vården och omsorgen
  • visa insikt om det komplexa i den äldres situation vid skörhet och polyfarmaci.

Innehåll

- begrepp inom geriatriken
- vanligt förekommande somatiska och psykiska sjukdomstillstånd bland äldre människor
- utredning, planering av åtgärder och behandling
- farmakokinetik och farmakodynamik vid behandling av äldre människor

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar, gruppuppgifter och individuella uppgifter. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 180 hp ingående i en utbildning inom medicin, vård eller samhällsvetenskap (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell inlämningsuppgift samt deltagande i två gruppdiskussioner.
Examinator är universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen genomförs på halvfart.

Kursen kan ingå i magisterexamen inom huvudområdet gerontologi.

Kurslitteratur

Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.

Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (2017). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer vetenskapliga artiklar och rapporter.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Sidan uppdaterad 2018-03-26

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2018-03-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information