Kurser

KURSPLAN
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5 högskolepoäng
Scientific Intermediate Course in Oral Health, 7.5 credits
Kurskod:HVOK12
Fastställd av:Utbildningsrådet 2013-10-04
Reviderad av:Avdelningschef 2016-11-10
Gäller fr.o.m.:2016-12-12
Version:7
Diarienummer:HHJ 2016/4300-313 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:TO1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • urskilja särdrag i kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats
  • karakterisera innehållet i forskningsprocessens olika delar
  • redogöra för forskningsetiska principer och lagstiftning
  • redogöra för begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet, reliabilitet och analytisk statistik.

Färdighet och förmåga

  • använda informationssökningssystem för vetenskapliga artiklar
  • tillämpa etiska principer i forsknings- och utvecklingsarbete
  • analysera kvalitativt och kvantitativt datamaterial
  • utforma en projektplan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
  • kritiskt granska och värdera egna insatser och identifiera vad som behöver förbättras/utvecklas gällande eget vetenskapligt arbetssätt.

Innehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Oral hälsovetenskap inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av fyra individuella/parvisa inlämningsuppgifter, varav tre redovisas vid seminarium.

Examinator
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

DePoy, E. (2015). Introduction to Research - Understanding and Applying Multiple Strategies. Elsevier Mosby. St Louis.

Ejlertsson,G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg,C., & Wengström,Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.

Henricson. M. (2012). Vetenskaplig Teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Patel,R., & Davidsson,B. (2011). Forskningsmetodikensgrunder.Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren.L. (2013). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad2016-11-09]. http://www.codex.vr.se.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Sidan uppdaterad 2018-03-26

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2018-03-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information