Kurser

KURSPLAN
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 högskolepoäng
Theory of Science and Scientific Method, 15 credits
Kurskod:HVVR21
Fastställd av:Utbildningschef 2013-08-19
Reviderad av:Utbildningschef 2018-06-21
Gäller fr.o.m.:2018-08-20
Version:6
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • ingående beskriva kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt
 • på ett fördjupat sätt redogöra för lämpliga kvalitativa och kvantitativa metoder för olika typer av forskningsfrågor
 • jämföra design, datainsamlings- och analysmetoder relaterade till olika kvantitativa respektive kvalitativa forskningsmetoder
 • redogöra för forskningsetiska problemställningar i samband med kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • förklara vad som utmärker validitet och reliabilitet respektive tillförlitlighet och trovärdighet i kvantitativa respektive kvalitativa studier.

Färdighet och förmåga

 • under handledning genomföra studier med en kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod
 • tillämpa beskrivande och analytisk statistik
 • genomföra intervjuer och analysera data enligt kvalitativ forskningsmetod
 • sammanställa och redovisa resultat från kvantitativa respektive kvalitativa studier
 • tillämpa etiska krav som ställs på forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån forskningsfrågor utvärdera och bedöma möjligheten att applicera olika vetenskapliga metoder
 • värdera kvaliteten av vetenskapliga studier med kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod samt av de slutsatser som genereras.

Innehåll

Delkurs 1. Vetenskapsteoretiska synsätt, 3 hp
- vetenskapsteoretiska synsätt avseende kvalitativa och kvantitativa metoder

Delkurs 2. Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp
- fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder
- insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data
- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- forskningsetik

Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp
- fördjupad forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder
- insamling, bearbetning och redovisning av kvantitativa data

Undervisningsformer

Kursen genomförs som en distanskurs via nätet. Två kurstillfällen sker på campus, introduktion och examination. Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Varje delkurs examineras enligt nedan angivna former.

Delkurs 1. Vetenskapsteoretiska synsätt, 3 hp
En individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2. Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp
En skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp
En individuell skriftlig inlämningsuppgift och en i grupp.

Dessutom ingår en inlämning och presentation av projektplan som belyser en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod.

Examinator
Kursen examineras av docent.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Vetenskapsteoretiska synsätt3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Kvalitativa forskningsmetoder6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Kvantitativa forskningsmetoder6 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kursen kan ingå i en magister- eller masterexamen inom huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, gerontologi, kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, oral hälsovetenskap, omvårdnad, ortopedteknik, radiografi och socialt arbete.

Kurslitteratur

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1 - Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.

Hansson, B. (2011). Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (Red). (2017). Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Nordvedt, P., & Grimen, H. (2006). Sensibilitet och reflektion. Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner. Göteborg: Daidalos.

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie nr 1. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

Wahlgren, L. (2012). SPSS - steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.

Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar anges i studieguiden.

Sidan uppdaterad 2019-09-04

Sidan uppdaterad 2018-03-12