Kurser

KURSPLAN
Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng
Psychology, 1-30 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod:LPSG16
Fastställd av:Utbildningschef 2016-04-20
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:4
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:PS1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Psykologi

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
Delkurs 2: Allmän psykologi, 7,5 hp
Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Delkurs 4: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
Foundation and Methods of Psychology, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- på en grundläggande nivå redogöra för psykologins centrala perspektiv
- förklara grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin
- redogöra för grunderna inom biologisk psykologi

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- utföra elementära statistiska beräkningar
- praktiskt använda ett datorbaserat statistikprogram(SPSS) och med hjälp av detta beskriva en datamängd

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- värdera metodval i en forskningsansats

Innehåll
 • Psykologins grundläggande perspektiv
 • Övergripande historiskt perspektiv på psykologin
 • Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin
 • Grundläggande biologisk psykologi
 • Grundläggande vetenskapliga perspektiv inom psykologin
 • Elementär statistik
Examination
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Delkurs 2: Allmän psykologi, 7,5 hp
General Psychology, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för hur sinnesupplevelser uppstår
- på en grundläggande nivå redogöra för minne, inlärning, tänkande och problemlösning
- redogöra översiktligt för olika typer av motivation
- visa allmän kunskap om intelligens och personlighet
- redogöra översiktligt för olika stressteorier
- visa grundläggande kunskap om personlighetsavvikelser och behandlingen av dem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- använda för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- tillämpa kunskaper om de centrala perspektiven inom psykologin och dess huvudsakliga delområden
- jämföra och tillämpa olika vetenskapliga perspektiv inom psykologin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- värdera psykologins teorier och ställa dem i relation till vardagliga situationer

Innehåll
 • Perception (sinnesupplevelser)
 • Kognition (minne, inlärning, tänkande och problemlösning)
 • Motivation
 • Skillnader mellan individer
 • Stress
 • Psykopatologi
Examination
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Social psychology with group processes, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för socialpsykologiska teorier och metoder
- beskriva och förstå innebörden av social perception och social kognition
- demonstrera insikt i begreppet självförståelse och hur självkänslan upprätthålls
- förklara attityder och fördomar
- redogöra för konformitet och grupprocesser
- demonstrera förståelsen av sociala relationer och motiv
- redogöra för aggressivitet och förståelsen av konflikter
- visa en elementär kännedom om forskningsmetoder specifikt i socialpsykologi
- identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- använda de teoretiska kunskaperna till att kritiskt analysera sociala situationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- värdera socialpsykologiska teorier och ställa dem i relation till vardagliga situationer

Innehåll
 • Hur vi tänker i sociala situationer
 • Hur vi förstår andra och oss själva i sociala situationer
 • Attityder och attitydförändringar
 • Konformitet och social påverkan
 • Grupprocesser
 • När hjälper vi andra?
 • Aggression och konflikter
 • Fördomar
Examination
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Delkurs 4: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Work and Organisational Psychology, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för grundläggande organisationsprinciper
- förklara några vanliga karriärteorier
- redogöra för de för arbetslivet vanligaste och mest relevanta motivationsteorierna
- elementärt beskriva modeller och teorier om arbetsrelaterad hälsa, ohälsa, prestationer och ledarskap
- redogöra för den psykologiska dynamiken i organisationsförändringar och dess påverkan på medarbetarna
- redogöra för och diskutera arbetsrelaterade attityder
- redogöra för och diskutera likheter och skillnader mellan olika organisationskulturer
- redogöra för och diskutera metoder, processer och hjälptekniker inom området organisationsutveckling
- redogöra för och diskutera centrala arbetsrelaterade mänskliga värden samt kunna sätta dem i relation till arbetslivets utveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- använda för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- sammanfatta de vanligaste metoderna för arbetsutformning och principerna bakom dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- värdera arbets- och organisationspsykologiska teoribildningar och ställa dem i relation till praktiska arbetsplatsfrågor

Innehåll
 • Organisationsprinciper
 • Prestation, hälsa och ledarskap
 • Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
 • Arbetsrelaterade livsvärden
 • Arbetsutformning
 • Organisationsutveckling
 • Organisationsklimat och organisationskultur
Examination
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker i form av en individuell skriftlig tentamen per delkurs.

För sammanfattningsbetyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på alla ingående delkurser. För sammanfattningsbetyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på tre av fyra delkurser.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Psykologins grunder och metoder7,5 hpU/G/VG
Allmän psykologi7,5 hpU/G/VG
Socialpsykologi med grupprocesser7,5 hpU/G/VG
Arbets- och organisationspsykologi7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1. Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim (2012 eller senare upplaga). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber AB. 552 s.

Lundgren, Mikael (2013 eller senare upplaga). Psykologi – vetenskap eller galenskap? Lund: Studentlitteratur. 336 s.

Nolen-Hoeksema, Susan, Fredrickson, Barbara L., Loftus, Geoffrey, R & Wagenaar, Willem A. (2009 eller senare upplaga). Atkinson & Hilgard´s Introduction to Psychology. (15 th ed.) Wadsworth Gengege Learning. Kap. 1-3 ISBN: 978-1-84480-728-4. 105 s.

Wahlgren, Lars (2013 eller senare upplaga). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144083407. 198 s.

Därutöver kan ytterligare vetenskapliga artiklar (ca 20 s.) tillkomma enligt kursansvarigs ansvisningar.

Delkurs 2. Allmän psykologi, 7,5 hp
Lundgren, Mikael (2013 eller senare upplaga). Psykologi – vetenskap eller galenskap? Lund: Studentlitteratur. 336 s.

Nolen-Hoeksema, Susan, Fredrickson, Barbara L., Loftus, Geoffrey, R & Wagenaar, Willem A. (2009 eller senare upplaga). Atkinson & Hilgard´s Introduction to Psychology. (15 th ed.)Wadsworth Gengege Learning. Kap. 4-16. 500 s.

Därutöver kan ytterligare vetenskapliga artiklar (ca 20 s.) tillkomma enligt kursansvarigs ansvisningar.

Delkurs 3. Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Aronson, Elliot, Wilson, Timothy D. & Akert, Robin M. (2013 eller senare uppplaga). Social
Psychology, (8th Ed.). Boston: Pearson Education. 538 s.
Vetenskapliga artiklar, ca. 20 s.

Referenslitteratur
APA6-manualen: American Psychological Association (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological
Association. (270 s).

Hewstone, Miles, Stroebe, Wolfgang & Jonas, Klaus (2015 eller senare upplaga). Introduction to Social Psychology, (6th ed). Oxford: Wiley-Blackwell. 672 s.

Delkurs 4. Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Aronsson, Gunnar, Hellgren, Johnny, Isaksson, Kerstin, Johansson, Gunn, Sverke, Magnus & Torbiörn, Ingemar (2012 eller senare upplaga). Arbets- och organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur och Kultur. 464 s.

Noe, Raymond. A., Hollenbeck, John. R., Gerhart, Barry & Wright, Patrick. M. (2007 eller senare upplaga). Fundamentals of human resource management. (6th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin. 568 s.

Referenslitteratur

APA6-manualen: American Psychological Association (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological
Association. (270 s).

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Sidan uppdaterad 2019-09-04

Sidan uppdaterad 2018-03-12