FAQ för personal

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

Du ska i första hand vända dig till din närmsta chef.

Du kan också ställa frågor via e-post: servcenter@ju.se och telefon: +46 36-10 19 70 
Telefontider är 10:00-11:00, måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidan Öppnas i nytt fönster.. Den kan också nås via ju.se/corona Öppnas i nytt fönster..

Rektorsbeslut gällande coronaviruset finns på intranätet.

Vi har sett över städrutinerna för att förebygga risken för smittspridning på campus.

Högskolefastigheter AB (Höfab) ansvarar för rutiner och service i fastigheterna på campus och även för rutiner kring ventilation. Höfab har säkerställt att man utför de kontroller som behöver göras för ventilationen. Det är viktigt för alla att tänka på att man håller sig till utsatt antal personer i varje lokal så att ventilationen fungerar optimalt.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Region Jönköpings län ansvarar för all smittspårning vid JU. Om student eller medarbetare på JU konstateras smittad med covid-19 kommer smittskyddsenheten ta kontakt med utsedda kontaktpersoner vid JU för tillgång till kontaktuppgifter. Det innebär att medarbetare eller studenter som träffat smittad person på arbetsplatsen får information om detta via regionens smittspårning.

JU utför ingen egen smittspårning och för inte heller någon statistik över hur många eller vilka som är smittade med covid-19.

JU följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk och vara noga med handhygienen. Individen får själv avgöra om man vill använda munskydd.

Här hittar du informationen från Folkhälsomyndigheten angående munskydd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

Frågor angående att arbeta hemifrån och återgång till arbetsplatsen

Närmaste chef avgör när hemarbete är möjligt. Det är viktigt att verksamheten på campus kan fortsätta bedrivas på ett effektivt sätt.

Riktlinjer kring distansarbete har tagits fram. Läs mer på intranätet

Vid frågor, kontakta din närmaste chef eller HR.

Frågor angående arbetstid och frånvaro

Frågorna i denna sektion uppdateras löpande. Vid frågor kontakta din närmaste chef eller HR-avdelningen.

Om man känner symtom stannar man hemma och testar sig. Visar testet att man har covid-19, följer man de anvisningar som ges av sjukvården. Är man arbetsför avgör chefen om det finns utrymme för att arbeta hemifrån. Om man har sjukdomssymtom som gör att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter, sjukskriver man sig. Är man arbetsför avgör chefen om det finns utrymme att arbeta hemifrån. Man återvänder till arbete utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om svaret är negativt, d.v.s. man har inte covid men har luftvägssymtom och är arbetsför, avgör chefen om det finns utrymme att arbeta hemifrån.

Om din närmsta chef anser att du ska vara på plats så ska du vara det. 

Om du nyligen har haft nära kontakt med en person som har covid-19 kan du ha utsatts för smitta. Läs här om vad du behöver tänka på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionen sköter smittspårningen och har dialog med dig om vilka som bedöms som närkontakter och därmed rekommenderas att testa sig. Du följer de instruktioner som du får av vården.

Som arbetsgivare är JU skyldiga att till Arbetsmiljöverket anmäla om medarbetare blivit exponerade eller smittade av covid-19 på arbetstid, då covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom. Detta följer av Arbetsmiljölagen (3.3a).

När ska vi anmäla

Detta gäller om du har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet eller har blivit konstaterat smittad av coronaviruset i samband med arbetet.

Anmälan om allvarligt tillbud ska göras utan dröjsmål enligt rutin. Men det kan också ske om JU i efterhand får kännedom om att en medarbetare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Hur görs anmälan

Anmäl Allvarligt tillbud utan arbetsskada till Arbetsmiljöverket via länk anmalarbetsskada.se/p2/tillbud. Detta görs av chef och skickas till HR på JU som diarieför handlingen.

 

Du har även möjlighet att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan, vilket du får mer information om efter att tillbudsrapporten inkommit till HR.

Möjligheten att få smittbärarpenning i vissa fall kvarstår även efter 1 oktober 2021. Läs mer på Försäkringskassans hemsida för aktuell information om när du kan ha rätt till smittbärarpenning. Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Just nu är det ett tillfälligt slopat krav på läkarintyg under de 14 första sjukdagarna.

 

De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen. Förslaget är särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen.

 

Det slopade kravet på läkarintyg träder i kraft den 7 februari, men tillämpas för tid från och med den 19 januari, och ska gälla till och med den 31 mars 2022.

 

Innan förslaget har trätt i kraft kan arbetsgivaren tillämpa de gällande reglerna och således begära in ett läkarintyg från den 8:e dagen i ett sjukfall.

Om ens barn har sjukdomssymtom och inte kan vistas på förskola/skola, medan man som arbetstagare är arbetsför och önskar arbeta, avgör chefen om det finns utrymme att arbeta hemifrån. Om det inte finns utrymme att arbeta hemifrån är man hemma med tillfällig föräldrapenning (VAB) och utför inget arbete.

Du ska anmäla vård av barn enligt gängse rutiner. Föräldraledighet - Jönköping University - Intranät (hj.se)

 

Från och med 1 oktober 2021 återgår reglerna kring läkarintyg vid vab till det normala vilket innebär att du som förälder behöver lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn från dag 8. Mer information från Försäkringskassan angående vab Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om alternativ tillfälligtvis inte erbjuds, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut. Detta då regeringen har beslutat om en ny förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av covid 19. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas och man som förälder därmed behöver avstå från arbete för att vårda barn. Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning kommer även att gälla vid denna form av utvidgade föräldrapenning.

Utbetalning sker av Försäkringskassan, efter ansökan, och ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Som vanligt meddelar du till din chef att du planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning och anmäler frånvaro enligt JU:s rutiner. https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/foraldraledighet.html#Tillfalligforaldrapeng

Reglerna gäller till och med 31 mars 2022.

Mer info finns hos Försäkringskassan Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Gravida personer bedöms nu vara en riskgrupp från 20:e graviditetsveckan vilket innebär att den gravida medarbetaren inte ska exponeras för smitta i sin arbetsmiljö. Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittorisker.

Bedömning av risker i arbetsmiljön har inte ändrats utan är samma som tidigare. Om det inte går att anpassa eller omplacera till andra arbetsuppgifter så att smitta helt kan undvikas, kan medarbetaren förbjudas att fortsätta arbeta och därmed ha möjlighet att ansöka om graviditetspenning. För vidare stöd i frågan, kontakta HR.

Mer information hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn

Arbetstagaren ska i normalfallet söka tid för vaccinering utanför ordinarie arbetstid. Är inte detta möjligt finns för de med såväl förtroendearbetstid som flextid möjlighet att disponera om sin tid för att möjliggöra detta. Om vaccinering endast kan genomföras på s.k. ordinarie arbetstid, rekommenderar JU respektive chef att skapa förutsättningar för att även dessa medarbetare ska kunna vaccineras.

Frågor angående resor och besök

Tjänsteresor utomlands sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar. Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras om de fullföljs med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom att stanna hemma. Har du symtom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 

Sedan den 30 november finns nya rekommendationer för testning för inresande till Sverige från länder utanför Norden.

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.

Om tjänsteresan är bokad via Egencia ska du i första hand kontakta dem för hjälp med att avboka resan. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras.

I JU:s tjänstereseförsäkring från ERV finns ett avbeställningsskydd, vilket innebär att du har rätt att få ersättning för dina avbokningskostnader (exempelvis resa, boende, konferensavgift), detta förutsatt att du inte fått ersättning från researrangör eller flygbolag.

Kontakta ERV på telefon: 0770 457 970 alternativt corporate@erv.se Det finns även mer information på ERV:s hemsida www.erv.se

I de fall en medarbetare har en bokad tjänsteresa som inte ska genomföras måste varje resenär/bokare kontakta Egencia själv så att Egencia kan försöka hjälpa till att avboka. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras. Därav behövs den personliga kontakten med Egencias resebokare.


Om en medarbetare får godkänt av vd att ändå boka en tjänsteresa ska resan bokas så att den är av- och ombokningsbar. 


Tjänsteresor innefattar inte resor till och från arbetet (gäller även om du bor i ett annat län).

Det är viktigt att alla anställda bokar sina tjänsteresor via Egencia så att JU kan följa upp var de befinner sig samt bistå om situationen snabbt skulle förändras i något land.

Nej, JU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Frågor angående undervisning

Nej, ansvaret för att följa rekommendationer och anpassningar ligger hos individen. Det är inte en lärares uppgift att kontrollera att en student följer rekommendationerna, antalet personer i ett rum eller att studenter är symtomfria. Som lärare kan man informera om de rekommendationer som gäller och om det personliga ansvaret.

Nej, det har man inte rätt till.

Det man som lärare kan göra är att informera. Om det är för många studenter i ett rum eller för tätt mellan studenter bör man påminna om rekommendationerna. Om en student har uppenbara symtom men ändå befinner sig i JU:s lokaler bör den rekommenderas kontakta 1177. Om studenten bedöms störa verksamheten kan det anmälas till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN). Om läraren bedömer att ett undervisningsmoment inte kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och JU:s coronaanpassningar kan man avbryta momentet och boka en ny tid med studentgruppen.

Studenten har i så fall redan kontaktat hälso- och sjukvården och ska inte delta i campusundervisning under tiden den är sjuk. Det är inte JU:s ansvar att smittspåra. JU har kontakt med smittskyddsenheten på länssjukhuset Ryhov via studenthälsan, och bistår därigenom om förfrågning om smittspårning uppkommer. Kontakta dem via studenthalsan@ju.se om du har några frågor.

Nej, JU har inget register över detta. Det är inte heller JU:s lärares uppgift att göra noteringar om studenters eventuella hälsotillstånd. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att följa sjuktalen.

En förutsättning för att JU ska kunna bedriva coronaanpassad undervisning är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som enskild lärare/medarbetare vid JU kan vi arbeta för att dessa efterlevs genom att informera. Som exempel: En lärare kan i slutet av varje undervisningspass på campus påminna studenterna om att följa rekommendationerna och undvika att skapa trängsel i korridorer.

JU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De har i nuläget inga generella rekommendationer om munskydd. Det finns dock inget som hindrar att en student på eget initiativ använder munskydd i undervisningssammanhang.


Lärare bör så långt som möjligt hjälpa studenterna, så att de inte kommer efter i studierna i onödan. Det kan t.ex. handla om att ge berörda studenter särskild handledning på distans för att underlätta självstudier och se över möjligheten för studenterna att följa föreläsningar eller delta i seminarier på webben. Obligatoriska utbildningsmoment kanske kan bytas ut mot ersättningsuppgifter. Om studenterna missar ett prov, t.ex. en salstentamen, kan det vara lämpligt att erbjuda ett omprov så fort som möjligt. Det är upp till varje kursansvarig att avgöra hur studenterna kan ta igen det de missat och om det är möjligt att förändra kursens upplägg utifrån kursplanen. Även studievägledare kan bistå.

Studenterna kan behöva anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dem från att studera.

Studenter som misstänker att de insjuknat i coronavirus ska:

  • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
  • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
  • stanna hemma och undvika sociala kontakter

Disciplinnämnden har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig för att få information om vad som gäller för besök.

Vid JU finns flera verktyg för online-utbildning såsom Canvas, Pingpong, Zoom och Teams.

Följ löpande information här: Digital utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information/frågor kring covid-19

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

Personal som känner sig oroliga kan vända sig till sin närmaste chef.
Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.