Vetenskapsrådsprojekt PAL

Ingress

Svenskt teckenspråk

International Sign

Forskningsprojektet PAL, finansierat av Vetenskapsrådet, fokuserar på ungdomar med funktionsnedsättningar och deras förmågor inom och utanför skolan. Det övergripande syftet med projektet PAL (eng: PAL - Participation for All? School and post-school pathways of young people with functional disabilities) är att generera kunskap som kan bidra till förbättrade livsmöjligheter, särskilt ökad delaktighet, i samhället för personer med olika funktionsnedsättningar. 

I en nyligen publicerad och uppmärksammad rapport från FN presenteras djupt oroande uppgifter om en 100-procentig ökning av arbetslösheten och en dramatisk ökning av självmord bland personer med funktionsnedsättningar sedan 2008 i Sverige. Ungdomar med funktionsnedsättningar i Sverige och i andra länder är i mindre grad representerade inom högre utbildning och på arbetsmarknaden än ungdomar utan funktionsnedsättningar.

Om projektet

Svenskt teckenspråk

International Sign

Fram till 2020 kommer PAL projektet att studera två grupper av ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningen ADHD och döva. Sedan sekelskiftet har dramatiska förändringar skett när det gäller båda diagnoserna. Nästan samtliga döva små barn opereras nämligen numera med cochleaimplantat (med eller utan cochleaimplantat; avancerade hörapparater som opereras in i det inre örat) och antalet barn med diagnosen ADHD har ökat dramatiskt under senare år i Sverige. Förändringarna är avgörande för skolor i olika nivåer och i övergången till vuxenlivet för båda grupperna. Några systematiska studier från dessa grupper i åldrarna mellan 18-30 år har inte tidigare fokuserats, varken inom eller utanför skola. Det övergripande syftet med PAL projektet är att generera kunskap och bidra till att identifiera faktorer som är avgörande för en framgångsrik övergång till ett vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning.

PAL projektet syftar till (i) kartlägga befintliga skolor med barn och ungdomar med två klassifikationer av funktionsnedsättningar i Sverige, (ii) identifiera vilka faktorer som är avgörande för en framgångsrik övergång till ett vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning (iii) beskriva vad internationell och svensk forskning hittills kommit fram till när det gäller övergången för denna grupp.

Forskningsfrågor

Svenskt teckenspråk

International Sign

Följande forskningsfrågor kommer att belysas i projektet:

  • Hur många barn och unga med dessa diagnoser är kända i Sverige idag och i vilka skolformer finns de?
  • Vilka erfarenheter av stöd har de gjort under sin skolgång?
  • Vad finns dokumenterat med avseende på särskilt stöd inom olika sektorer (skola, habilitering, intresseorganisationer m fl)?
  • Har ungdomarna förberetts inför övergången till ett vuxenliv med högre utbildning och arbete och i så fall hur har detta gått till?
  • Vilka faktorer bidrar till en framgångsrik övergång för ungdomarna?
  • Kan några genusmönster urskiljas inom och mellan dessa grupper i samtliga ovanstående frågor?

Delprojekt

Svenskt teckenspråk

International Sign

I syfte att få en nyanserad och detaljrik bild över hur ungdomarnas väg in i vuxenlivet har utvecklats består projektet av följande tre delprojekt:

Delprojekt 1: Kartläggning, i samarbete med SCB, statiskiska centralbyrån i Sverige, av befintliga skolor som har dessa två gruppers av funktionsnedsättningar.

Delprojekt 2: En fallstudie där vi gör fördjupad, longitudinal och etnografisk studie av två diagnostiserade grupper av ungdomar i Sverige genom att (i) systematiskt följa dem i deras vardagliga rutiner under tre år, kartlägga och samla in individuella och befintliga dokument från skola, habilitering, arbetsförmedling, mm samt (iii) intervjua  ungdomarna och viktiga nyckelpersoner i deras sociala omgivning.

Delprojekt 3: Genomföra en systematisk meta-analys av internationell och svensk forskning med syfte att kunna identifiera faktorer för en lyckad övergång för ungdomar med funktionsnedsättningar i 2020 talet.

Medlemmar i forskningsprojektet

Svenskt teckenspråk

International Sign

Sangeeta Bagga-Gupta, professor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (projektsansvarig)

Eva Hjörne, professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ingela Holmström, biträdande lektor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Giulia Messina Dahlberg, lektor, institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

Johan Malmqvist, docent, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university 

Shruti Taneja Johansson, lektor, Göteborgs universitet

Pia Åman, koordinator, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university

Michael Karlsson, PAL forsknings assistent, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university

Anja Appelqvist, PAL ekonom, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university

 

Text

Text

Sidan uppdaterad 2017-02-24


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information