Sidan kontrollerad 2020-11-24 kl. 14.30

Markera uppdateringarna

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Jönköping University läget kontinuerligt och följer information från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Rektor informerar: Jönköping University följer regeringens rekommendation om att övergå till undervisning på distans från och med onsdag 18 mars.

Vi har ställt om till en digital verksamhet. Mer information kommer löpande på den här sidan. Vi uppmanar studenter och personal att hålla sig uppdaterade. Studenter får specifik information från respektive kurs- eller programansvarig.

Den 3 november införde Jönköpings län lokala allmänna råd som Jönköping University lyder under (se nedan). Dessa har förlängts och gäller till och med den 13 december.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

JU anser, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, att individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen. För att göra detta krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. JU värnar om sina anställda och studenter, och agerar utifrån detta på olika sätt. 

Skärpta råd i länet medför ytterligare anpassningar av verksamheten

Jönköping University gör nu fler anpassningar av verksamheten efter införandet av lokala allmänna råd i länet. Målet är att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån.

Med anledning av det förändrade läget och lokala allmänna råd ställer Jönköping University om verksamheten enligt följande för att minska närvaron i lokalerna på campus.

Följande gäller fram till den 13 december:

 • I nuläget fortsätter den tidigare beslutade coronaanpassade campusundervisningen med förändringen att föreläsningar bör genomföras digitalt.
 • Studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och att i första hand välja digitala kontaktvägar med andra studenter och personal.
 • Personalen uppmanas arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.
 • Möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt.
 • Tjänsteresor avrådes från
 • Lokalerna på campus låses och det kommer att krävas passerkort för att komma in i lokalerna dygnet runt.
 • Högskolebiblioteket, IT-helpdesk och Service Center kommer fortsatt att hålla öppet, men studenter och personal ombeds att i första hand välja digitala kontaktvägar.
 • Träningar i Campus Arena som arrangeras av studentföreningar vid Jönköping University ställs in och även gymmet på Campus Gränna stängs.

Beslut angående undervisning våren 2021

Fredag den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges digitalt för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Jönköping University planerar för fortsatt campusbaserad undervisning under vårterminen 2021.

Enligt rektorsbeslut, med hänsyn till rekommendationer och riktlinjer, ska studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper när det gäller verksamhet och närvaro på campus. Maxgränsen på 50 personer i en undervisningssal gäller fortsatt, förutsatt att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna. Studenter som inte är schemalagda uppmanas att i möjligaste mån studera hemifrån.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att, inom ramen för den egna verksamheten, genom skriftliga och motiverade beslut tillåta campusundervisning och tentamen i sal från och med vårterminen 2021 även for andra studiegrupper än de som ska vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper enligt ovan. Respektive vd ansvarar for att så många studiegrupper som möjligt ges tillträde till campus under vårterminen 2021.

Beslutet gäller från vårterminens start (2021-01-18) och tidigare beslut upphör därmed att gälla.

Tidigare beslut angående höstens undervisning

Fredag den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges digitalt för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Jönköping University planerar för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020.

Enligt rektorsbeslut, med hänsyn till rekommendationer och riktlinjer, kommer campusundervisning i första hand ske för följande prioriterade studentgrupper:

 1. Studiegrupper med laborativa/praktiska moment
 2. Studiegrupper med examinerande moment som inte är lämpliga att genomföra digitalt
 3. Förstaterminsstudenter

Utnyttjande och anpassning av lokaler:

 • Beläggningen av undervisningslokaler ska säkerställa att tillräckligt avstånd kommer att råda mellan personerna i respektive lokal och att trängsel inte riskerar att uppkomma i korridorer. Grupper upptill 50 personer får befinna sig i en undervisningslokal. Maxgränsen gäller under förutsättning att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna i lokalen.
 • Undervisningslokalerna kan, när lämpligt, nyttjas även kvällstid.
 • Studenter som ej är schemalagda uppmanas att inte befinna sig på campus.

Introduktionsveckan:

 • Uppropen delas upp på flera dagar
 • Generell information spelas in och görs tillgänglig digitalt

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att, inom ramen för den egna verksamheten genom skriftligt beslut från och med den 17 augusti 2020 tillåta campusundervisning och tentamen i sal även för andra studentgrupper än de som ska prioriteras.

Mer information kommer löpande till personal och studenter.

Hemarbete

När JU nu återupptar undervisning på campus innebär det att personal kommer att arbeta på campus när verksamheten kräver det. Detta måste göras på ett ansvarsfullt sätt, och anpassningar är även i fortsättningen nödvändiga för att följa rekommendationer och direktiv.

Beslut om hemarbete fattas även fortsättningsvis efter avstämning med närmsta chef. Det är viktigt med täta avstämningar eftersom behovet av, och möjligheten till, hemarbete kan förändras.

Mer information om hur du arbetar hemifrån finns i FAQ:n för personal

Evenemang och möten

I enlighet med regeringens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 27 mars, kommer JU inte arrangera några allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar för fler än 50 personer. Enligt Folkhälsomyndigheten är förordningen normgivande även för evenemang och tillställningar som inte omfattas av förbudet. Därför rekommenderar JU att möten som omfattar fler än 50 personer hålls digitalt. Överväg alltid om ditt möte kan hållas digitalt. Möten oavsett antal medverkande ska inkludera möjligheten att delta på distans.

Med anledning av den rådande situationen, kommer Jönköping University att ställa in en del event som skulle hållas under våren. Se lista på inställda event häröppnas i nytt fönster

Angående resor och besök

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information. 

Om du har frågor:

 • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.
 • Du kan ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.
 • Medarbetare kan vid frågor kontakta närmsta chef.
 • Studenter kan även kontakta Studenthälsan för stöd

JU:s arbete

För att hantera de frågor och problem som uppstått till följd av coronavirusets spridning har JU haft en krisorganisation aktiverad. Krisorganisationens ledning har bestått av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Från och med tisdag 28 april avaktiverades krisorganisationen. Den kan komma att återaktiveras om behov uppstår. Det fortsatta arbetet med att hantera konsekvenser av coronavirusets spridning kommer att ske i befintlig organisation, utifrån uppdrag från JU ledningsgrupp.

I maj tillsattes en intern arbetsgrupp för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning.

Digital undervisning och tentamen

Jönköping Universitys ambition är att ha igång verksamheten och att göra det på ett klokt sätt. Vi följer regeringens rekommendation om att övergå till undervisning på distans från och med onsdag 18 mars. Utgångspunkten är att bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset i samhället genom att begränsa antalet personer som vistas på campus. Vi gör även allt vi kan för att säkerställa att alla studenter får möjlighet att utföra sina akademiska studier och terminens tentamina.

Jönköping University har påbörjat omställningen till distansundervisning och det arbetet kommer att fortsätta skyndsamt. Från och med onsdag 18 mars gäller följande för studier:

 • JU övergår till distansundervisning
 • Ingen undervisning kommer ske i JU:s lokaler
 • JU:s lokaler kommer att hållas öppna. Även om lokalerna är öppna uppmanas alla studenter att om möjligt studera hemifrån för att minska smittspridningen
 • För VFU, NFK, praktikplats och examensarbete gäller riktlinjer från värdorganisationen, mer information kommer
 • Det kan komma att ske förändring i kursplaner gällande undervisnings- och examinationsformer i enlighet med beslut från UKÄ
 • Du som student får löpande mer information från din kurs- eller programansvarig angående hur du påverkas av distansundervisning

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller tills vidare.

Ordinarie tentamenssalar är öppna och finns tillgängliga för de som inte har teknisk möjlighet att genomföra tentamen på distans. Från och med måndagen 23 mars är endast K-husets tentamenssal öppen. 

Det finns i dagsläget inget nationellt direktiv om hur länge undervisningen ska bedrivas på distans. På JU är det dock beslutat att alla kurser under vårterminen ska planeras för att genomföras på distans, och de studenter som påbörjar kurser på distans under vårterminen ska ges möjlighet att slutföra dem på distans. JU kommer att fortsätta med distansundervisning så länge som Regeringen rekommenderar oss att göra det. Om direktiven ändras kommer det att genomföras en översyn över vilka moment som skulle gagnas av att genomföras på campus.

Information och instruktioner för lärare om digital undervisning finns på den här webbsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på intranätet (Utbildning > Digital utbildning). 

Frågor och svar

Om du har frågor

Studenter och personal

Vänd er till Service Centeröppnas i nytt fönster

Vänligen besök inte Service Center om du har symtom utan kontakta 1177. 

Läs mer på 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring det nationella informationsnumret: 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och be om råd.

Vad kan jag göra?

Stanna hemma om du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet eller skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma 48 timmar efter det att du är symtomfri.

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att ha nära kontakt med sjuka eller äldre människor.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.


På den här länken kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du skyddar dig själv och andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inställda event

Med anledning av den rådande situationen, kommer Jönköping University att ställa in en del event som skulle hållas under våren. 

Se lista på inställda event häröppnas i nytt fönster

Visa omtanke och respekt

På Jönköping University visar vi integritet och respekt för varandra. Vi uppmanar alla som finns inom vår organisation, både studenter och personal, att inte ha förutfattade meningar om studenter eller personal grundat på etnicitet eller utseende. 

Det är viktigt att inte bidra till spridning av felaktig information eller göra antaganden baserade på bristande uppgifter.

corona