FAQ för personal

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

Du ska i första hand vända dig till din närmsta chef.

Du kan också ställa frågor via e-post: servcenter@ju.se och telefon: +46 36-10 19 70 
Telefontider är 10:00-11:00, måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidan Öppnas i nytt fönster.. Den kan också nås via ju.se/corona Öppnas i nytt fönster..

Rektorsbeslut gällande coronaviruset finns på intranätet.

Vi har sett över städrutinerna för att förebygga risken för smittspridning på campus.

Högskolefastigheter AB (Höfab) ansvarar för rutiner och service i fastigheterna på campus och även för rutiner kring ventilation. Höfab har säkerställt att man utför de kontroller som behöver göras för ventilationen. Det är viktigt för alla att tänka på att man håller sig till utsatt antal personer i varje lokal så att ventilationen fungerar optimalt.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Region Jönköpings län ansvarar för all smittspårning vid JU. Om student eller medarbetare på JU konstateras smittad med covid-19 kommer smittskyddsenheten ta kontakt med utsedda kontaktpersoner vid JU för tillgång till kontaktuppgifter. Det innebär att medarbetare eller studenter som träffat smittad person på arbetsplatsen får information om detta via regionens smittspårning.

JU utför ingen egen smittspårning och för inte heller någon statistik över hur många eller vilka som är smittade med covid-19.

JU följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk och vara noga med handhygienen. Individen får själv avgöra om man vill använda munskydd.

Här hittar du informationen från Folkhälsomyndigheten angående munskydd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

Ja, Regionen erbjuder vaccinationer på campus, se information här

Frågor angående att arbeta hemifrån och återgång till arbetsplatsen

Regeringen har gett klartecken för högskolor och universitet att övergå till mer campusbaserad verksamhet från och med den 1 juni 2021. För JU:s del innebär det att planeringen för en gradvis återgång till campusbaserad undervisning under höstterminen fortgår. Med fler studenter på plats måste också personalens närvaro på campus öka. JU:s uppmaning till personalen att arbeta hemifrån försvinner därför i samband med höstterminens start 2021. Målet är att verksamheten ska återgå till det normala med ett levande campus där studenter bedriver sina studier och medarbetare finns på sina arbetsplatser.


Den 29 september 2021, då det fjärde steget av de nationella restriktionerna verkställs, slutar rektorsbeslutet som reglerar planering och genomförande av corona-anpassad campusundervisning på JU höstterminen 2021 (§§ 926) att gälla.

Detta innebär att verksamheten på campus skalas upp ansvarsfullt och i takt med organisationens förutsättningar. Vd ansvarar för att detta sker på respektive bolag. Även interna restriktioner kring fysiska möten upphävs.

Riktlinjer kring distansarbete har tagits fram. Läs mer på intranätet

Vid frågor, kontakta din närmaste chef eller HR.

IT- och informationssäkerhet vid arbete på distans

Använd i första hand JU:s utrustning när du arbetar med arbetsrelaterad information. Om du använder privat datorutrustning, säkerställ att:

  • Operativsystem och programvaror är uppdaterade.
  • Ett aktivt antivirusskydd finns installerat.
  • Säkerhetskopiering sker regelbundet.

Äldre enheter som inte längre kan uppdateras ska inte användas.

Anslut till internet via säkra nätverk. Undvik öppna/fria nätverk, exempelvis vid kaféer och flygplatser. De flesta hemma WiFi-system är idag säkra men vissa äldre installationer kan sakna korrekta säkerhetsinställningar. Lösningen är att aktivera säkerhetsinställningar, såsom kryptering genom att säkerställa att lösenord krävs för anslutning till WiFi-nätverket

Om du behöver komma åt din hemkatalog eller interna tjänster, behöver du en JU-dator med säker anslutning (VPN). Behöver du hjälp med säker anslutning (VPN) – kontakta IT‐Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var misstänksam på länkar och bilagor i oväntade mejl. Just nu förekommer falska mejl och sms relaterat till COVID-19. Redan innan du öppnar ett mejl eller sms, fundera och gör en bedömning om det är rimligt att den avsändaren kontaktar dig i det ärendet. Läs meddelandet noggrant och sök efter detaljer som verkar konstiga i t.ex., namn, namn på bilagor, mejladress för avsändaren, ämnesraden eller URL:er.

Ladda heller inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är okänd.

Du kan kontakta IT-Helpdesk om du är osäker på om en länk eller e-postadress är korrekt eller inte.

Var restriktiv med vilken information du sprider via e-post (även JU:s e-post) och andra digitala kommunikationskanaler. Exempelvis via Teams, Zoom etc.

Spara arbetsrelaterad information på ett säkert sätt enligt de anvisningar som IT-service givit. Spara aldrig känslig information i privata molnlösningar, exempelvis personuppgifter eller annan skyddsvärd information.

Tänk också på att skydda viktig information som finns på papper och i anteckningar i din hemmiljö.

Rapportera skyndsamt eventuella IT- eller informationsincidenter till IT-Helpdesk.

När du inte använder din dator bör du låsa den (CTRL+ALT+DEL). Eller stänga av den. Detta för att inte obehöriga ska kunna läsa, förvanska eller utnyttja programvaror och information i din dator.

Frågor angående arbetstid och frånvaro

Frågorna i denna sektion uppdateras löpande. Vid frågor kontakta din närmaste chef eller HR-avdelningen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortsättningsvis alla med symptom på covid-19 att stanna hemma och att testa sig. Med anledning av detta rekommenderar vi att medarbetare tar med dator och telefon hem efter arbetsdagens slut för att kunna arbeta hemifrån om det skulle behövas. Beslut om att arbeta hemifrån fattas i dialog med närmsta chef.

När du arbetar hemifrån ska du vara tillgänglig på telefon, mail och i digitala möten och ha en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemifrån.

Om din närmsta chef anser att du ska vara på plats så ska du vara det. 

Regionen sköter smittspårningen och har dialog med dig om vilka som bedöms som närkontakter och därmed rekommenderas att testa sig. Du följer de instruktioner som du får av vården. Om det är troligt att du har blivit smittad på arbetsplatsen ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen. Anmälan ska göras utan dröjsmål och görs enligt de vanliga rutinerna för tillbud och olycksfall, här. Du, tillsammans med din närmaste chef och huvudskyddsombud, upprättar en anmälan som skickas till HR. Du har även möjlighet att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan, vilket du får mer information om efter att tillbudsrapporten inkommit till HR.

Möjligheten att få smittbärarpenning i vissa fall kvarstår även efter 1 oktober 2021. Läs mer på Försäkringskassans hemsida för aktuell information om när du kan ha rätt till smittbärarpenning. Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Från och med 1 oktober återgår reglerna kring läkarintyg till de normala, dvs från och med dag 8 i sjukperioden behöver du kunna uppvisa läkarintyg för din chef, och från dag 15 i sjukperioden behöver Försäkringskassan ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller nya sjukdomsperioder med första sjukdag 1 oktober 2021 eller senare. Om du redan är deltidssjukskriven behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

Du ska anmäla vård av barn enligt gängse rutiner. Föräldraledighet - Jönköping University - Intranät (hj.se)

Från och med 1 oktober återgår reglerna kring läkarintyg vid vab till det normala vilket innebär att du som förälder behöver lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn från dag 8. Mer information från Försäkringskassan angående vab Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om alternativ tillfälligtvis inte erbjuds, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut. Detta då regeringen har beslutat om en ny förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av covid 19. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas och man som förälder därmed behöver avstå från arbete för att vårda barn. Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning kommer även att gälla vid denna form av utvidgade föräldrapenning.

Utbetalning sker av Försäkringskassan, efter ansökan, och ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Som vanligt meddelar du till din chef att du planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning och anmäler frånvaro enligt JU:s rutiner. https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/foraldraledighet.html#Tillfalligforaldrapeng

Reglerna gäller from 25 april och ska gälla längst till och med 31 januari 2022. Mer info finns hos Försäkringskassan Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Gravida personer bedöms nu vara en riskgrupp från 20:e graviditetsveckan vilket innebär att den gravida medarbetaren inte ska exponeras för smitta i sin arbetsmiljö. Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittorisker.

Bedömning av risker i arbetsmiljön har inte ändrats utan är samma som tidigare. Om det inte går att anpassa eller omplacera till andra arbetsuppgifter så att smitta helt kan undvikas, kan medarbetaren förbjudas att fortsätta arbeta och därmed ha möjlighet att ansöka om graviditetspenning. För vidare stöd i frågan, kontakta HR.

Mer information hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn

Arbetstagaren ska i normalfallet söka tid för vaccinering utanför ordinarie arbetstid. Är inte detta möjligt finns för de med såväl förtroendearbetstid som flextid möjlighet att disponera om sin tid för att möjliggöra detta. Om vaccinering endast kan genomföras på s.k. ordinarie arbetstid, rekommenderar JU respektive chef att skapa förutsättningar för att även dessa medarbetare ska kunna vaccineras.

Frågor angående resor och besök

Tjänsteresor utomlands sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar. Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras om de fullföljs med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom att stanna hemma. Har du symtom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.

Om tjänsteresan är bokad via Egencia ska du i första hand kontakta dem för hjälp med att avboka resan. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras.

I JU:s tjänstereseförsäkring från ERV finns ett avbeställningsskydd, vilket innebär att du har rätt att få ersättning för dina avbokningskostnader (exempelvis resa, boende, konferensavgift), detta förutsatt att du inte fått ersättning från researrangör eller flygbolag.

Kontakta ERV på telefon: 0770 457 970 alternativt corporate@erv.se Det finns även mer information på ERV:s hemsida www.erv.se

I de fall en medarbetare har en bokad tjänsteresa som inte ska genomföras måste varje resenär/bokare kontakta Egencia själv så att Egencia kan försöka hjälpa till att avboka. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras. Därav behövs den personliga kontakten med Egencias resebokare.


Om en medarbetare får godkänt av vd att ändå boka en tjänsteresa ska resan bokas så att den är av- och ombokningsbar. 


Tjänsteresor innefattar inte resor till och från arbetet (gäller även om du bor i ett annat län).

Det är viktigt att alla anställda bokar sina tjänsteresor via Egencia så att JU kan följa upp var de befinner sig samt bistå om situationen snabbt skulle förändras i något land.

Nej, JU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Frågor angående undervisning

Fredag den 29 maj meddelade Regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp (tidigare beslut 18 mars). Det innebär att studenter och lärare vid universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer undervisning på campus. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges på distans för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. 

Nej, ansvaret för att följa rekommendationer och anpassningar ligger hos individen. Det är inte en lärares uppgift att kontrollera att en student följer rekommendationerna, antalet personer i ett rum eller att studenter är symtomfria. Som lärare kan man informera om de rekommendationer som gäller och om det personliga ansvaret.

Nej, det har man inte rätt till.

Det man som lärare kan göra är att informera. Om det är för många studenter i ett rum eller för tätt mellan studenter bör man påminna om rekommendationerna. Om en student har uppenbara symtom men ändå befinner sig i JU:s lokaler bör den rekommenderas kontakta 1177. Om studenten bedöms störa verksamheten kan det anmälas till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN). Om läraren bedömer att ett undervisningsmoment inte kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och JU:s coronaanpassningar kan man avbryta momentet och boka en ny tid med studentgruppen.

Studenten har i så fall redan kontaktat hälso- och sjukvården och ska inte delta i campusundervisning under tiden den är sjuk. Det är inte JU:s ansvar att smittspåra. JU har kontakt med smittskyddsenheten på länssjukhuset Ryhov via studenthälsan, och bistår därigenom om förfrågning om smittspårning uppkommer. Kontakta dem via studenthalsan@ju.se om du har några frågor.

Nej, JU har inget register över detta. Det är inte heller JU:s lärares uppgift att göra noteringar om studenters eventuella hälsotillstånd. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att följa sjuktalen.

En förutsättning för att JU ska kunna bedriva coronaanpassad undervisning är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som enskild lärare/medarbetare vid JU kan vi arbeta för att dessa efterlevs genom att informera. Som exempel: En lärare kan i slutet av varje undervisningspass på campus påminna studenterna om att följa rekommendationerna och undvika att skapa trängsel i korridorer.

JU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De har i nuläget inga generella rekommendationer om munskydd. Det finns dock inget som hindrar att en student på eget initiativ använder munskydd i undervisningssammanhang.


Lärare bör så långt som möjligt hjälpa studenterna, så att de inte kommer efter i studierna i onödan. Det kan t.ex. handla om att ge berörda studenter särskild handledning på distans för att underlätta självstudier och se över möjligheten för studenterna att följa föreläsningar eller delta i seminarier på webben. Obligatoriska utbildningsmoment kanske kan bytas ut mot ersättningsuppgifter. Om studenterna missar ett prov, t.ex. en salstentamen, kan det vara lämpligt att erbjuda ett omprov så fort som möjligt. Det är upp till varje kursansvarig att avgöra hur studenterna kan ta igen det de missat och om det är möjligt att förändra kursens upplägg utifrån kursplanen. Även studievägledare kan bistå.

Studenterna kan behöva anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dem från att studera.

Studenter som misstänker att de insjuknat i coronavirus ska:

  • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
  • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
  • stanna hemma och undvika sociala kontakter

Disciplinnämnden har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig för att få information om vad som gäller för besök.

Vid JU finns flera verktyg för online-utbildning såsom Canvas, Pingpong, Zoom och Teams.

Följ löpande information här: Digital utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information/frågor kring covid-19

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

Personal som känner sig oroliga kan vända sig till sin närmaste chef.
Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.