Vi samlar forskning och annan litteratur som en del av uppgiften att sprida aktuell relevant information vidare inom JU. Ibland ingår också den litteraturen som kurslitteratur i våra kurser, och är speciellt viktig för oss att få dela med oss av. Då länkar vi till de artiklarna, tidsskrifterna och böckerna under Litteratur. Här tar vi också hjälp av våra mycket kompetenta medarbetare på Högskolebiblioteket.

Allmänt om pedagogik i högre utbildning

Universitetspedagogik

Elmgren, M. & Henriksson, A.-S. (2016). Universitetspedagogik (3., [uppdaterade och omarb.] uppl.). Studentlitteratur.

Teaching for quality learning at university

Biggs, J. B. & Tang, C. S. (2011). Teaching for quality learning at university: what the student does (4., [rev.] ed.). Open University Press.