BRJU är Ju:s bestämmelser och riktlinjer för vad som gäller när det kommer till de olika rollerna som undervisande och forskande personal kan inneha på JU. Nedan följer ett utdrag ur BRJU över examinators roll.

Länk till Bestämmelser och riktlinjer, BRJU, för utbildning på grund och avancerad nivå.

BRJU i listan över styrdokument för utbildning på Intranätet

För varje kurs ska kursansvarig lärare samt examinator utses. Dessa roller bör inte innehas av en och samma person. Examinatorn ska vara anställd vid JU eller motsvarande, till exempel vara adjungerad, och ansvarar för att kursens examinerande moment överensstämmer med kursens lärandemål.

Utseende av examinator görs av vid fackhögskola utsedd ansvarig. För kurser på grundnivå ska examinator ha lägst examen på avancerad nivå eller motsvarande kompetens.
För kurser på avancerad nivå ska examinator ha lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

För kursen självständigt arbete (examensarbete), oavsett om det ges på grundnivå eller på avancerad nivå, ska examinatorer ha lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Examinator och handledare för det självständiga arbetet (examensarbetet) som krävs för examen ska vara olika personer om inte särskilda skäl finns.

Examinator ansvarar för att resultatet rapporteras till Ladok varpå automatiskt meddelande till studenterna skickas.

Betyg på kurs ska bestämmas av en av fackhögskolan särskilt utsedd examinator.

Examinator för utbildning på forskarnivå ska vara minst docent eller motsvarande och utses av den instans vid fackhögskolan som har beslutanderätt. Examinatorn ska vara anställd vid JU och ansvarar för att kursens examinerande moment överensstämmer med kursens lärandemål.

Rekommenderade aktiviteter

Examination and assessment - Academic Teaching and Learning 5

Course Anatomy Session

English as a Scaffolding Medium of Instruction

Supporting Academic Writing in all Subjects