BRJU är JU:s bestämmelser och riktlinjer för vad som gäller när det kommer till de olika rollerna som undervisande och forskande personal kan inneha på JU. Nedan följer ett utdrag ur BRJU över kursansvarigs roll.

Länk till Bestämmelser och riktlinjer, BRJU, för utbildning på grund och avancerad nivå.

BRJU i listan över styrdokument för utbildning på Intranätet

För varje kurs ska kursansvarig lärare samt examinator utses. Dessa roller bör inte innehas av en och samma person. Den kursansvarige läraren ansvarar för att en kurs eller delkurs planeras och genomförs .

Kursansvarig lärare ansvarar för utvärdering av kursen. Möjliga förbättringsåtgärder vilka uppdagas under pågående kurs får införas löpande om de inte bryter mot genomförande och examination av kurs enligt fastställd kursplan. Värderingens resultat ligger till grund för åtgärder i den ordning som varje fackhögskola bestämmer. Resultat av tidigare kursvärderingar och de ställningstaganden som gjorts till följd av dessa ska av kursansvarig lärare redovisas vid kursstart. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.

Respektive fackhögskola ansvarar för att kursvärderingar utförs och följs upp. Resultat av kursvärderingar och de ställningstaganden som gjorts till följd av dessa ska av kursansvarig redovisas, följas upp och vid behov ska kursen revideras (BRJU).

Grundutbud

Grundutbudet ger en startpunkt för dig som ska undervisa, och hjälper dig också att utveckla dina kurser samtidigt som du får en grundförståelse för regler och administrativa rutiner, både de som är nationella och de som är specifika för JU.

Academic Teaching and Learning 1 - Conditions and Pedagogical Perspectives

Academic Teaching and Learning 2 - Student Active Learning

Academic Teaching and Learning 3 – Broadened Participation

Academic Teaching and Learning 4 - Distance Education

Academic Teaching and Learning 5 - Examination and assessment

Rekommenderade aktiviteter

Utöver de kurser som ingår i grundutbudet, rekommenderar vi också kurser, seminarier och verkstäder som passar dig som nyanställd pedagogisk personal på JU. Det är kurser som stärker dig i din roll och ger dig möjlighet att utvecklas som lärare baserat på ditt eget behov.

Managing the Course

Seminarium Examination och bedömningar