30 mars

Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola

Git Blomberg

Git Blomberg, Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Förskolans utbildning ska vara likvärdig i hela landet enligt skollagen (SFS 2010:800). En likvärdig utbildning innebär att det ska vara lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompenserande. För att säkerställa barns rätt till stöd i förskolan behöver förutsättningar finnas eller skapas på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Men hur skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning i förskolan? Hur kan ”specialpedagogik i förskolan” planeras och organiseras för det främjande, förebyggande och stödjande arbetet? I föreläsningen ställer sig Git Blomberg, filosofie licentiat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, frågor likt dessa, frågor som hon ger en del förslag på svar på.

2022-12-21