Byggnadsteknik

Här presenteras examensarbeten inom området byggnadsteknik.

Byggnadsutformning med arkitektur

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET HOS UNDERENTREPRENÖRER
Filip Ekroth, Lars Hopf

ENERGIEFFEKTIVISERING I KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Ellen Lindström, Jakob Ideskog

RÖRELSEMÖNSTERS PÅVERKAN FÖR ATT SKAPA ETT ATTRAKTIVT OMRÅDE
Jesper Svensson, Mikael Andersson

SAMORDNING INOM BIM-PROJEKTERING
Pamela Makhoul, Lars Palm Olsson

MILJÖPÅVERKAN OCH UNDERHÅLL AV OMÅLADE TRÄFASADER
Hjalmar Nilsson, Lina Frick

EN SVENSK NYPRODUCERAD NORMALLÄGENHET
Linnea Karlsson, Mikael Pettersson

HÅLLBAR RENOVERING AV MILJONPROGRAMMETS
FASADER - UTVÄRDERING AV TEXTILARMERAD BETONG
Mikael Rehnmark, Sara Carlsson,

PLANERING OCH PROJEKTERING FÖR INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING I FLERBOSTADSHUS
Nicholas Ström, Nicklas Olsson

FRAMTIDENS ENBOSTADSHUS – ATT BYGGA PÅ HÖJDEN
Johan Loberg, Pernilla Gustafsson

HUR EN PREFABRICERAD BETONGBYGGNAD KAN UPP­FÖRAS ENLIGT ”LEAN CONSTRUCTION
Sofie Rudbratt, Frida Elofsson

CLIMATE RESPONSIVE BUILDING DESIGN WITH BAMBOO,
BRICK TECHNOLOGY: A CASE STUDY IN KERALA, INDIA
Camilla Larsson, Josefin Karlsson, Ida Andersson

”MÄN ÄR FAKTISKT OCKSÅ MÄNNISKOR” - JÄMSTÄLLDHET I BYGGBRANCHEN
Josefin Strand, Erik Ryttegard

Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

UTFORMNING AV PROJEKTDATABAS -FÖR ETT EFFEKTIVARE INFORMATIONSFLÖDE
Erik Lagerstedt, Christopher Rosman

TILLÄMPNING AV DEN TVÅAXLIGA HÅLDÄCKSPLATTAN
Akram Haddad, Oscar Öholm

SKILLNADER MELLAN PROJEKTERAD OCH VERKLIG
ENERGIANVÄNDNING I BOSTADSHUS
Lowe Dahlin, Christopher Nilsson

EN JÄMFÖRANDE STUDIE KRIN UTFORMNINGEN AV ÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GÅNGPASSAGER
Isabella Brolin, Malin Rohdin Génetay

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN
Markus Yrjönheikk, Robin Rowher Bokvist

ENERGIBESPARINGSANALYS AV PUMPARBETEN I FJÄRRVÄRMENÄT
Salwa Al Hasbani, Nina Landén

INVENTERING OCH HANTERING AV INDUSTRIFÖR-ORENINGAR I ETT DAGVATTENSYSTEM I ESKILSTUNA
Fredrik Pettersson, Simon Westerlund

SMÅSKALIG SPILLVATTENRENING
Dennis Samuelsson, Tobias Rudberg

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING I STADSMILJÖ
Simon Bengtsson, Alexander Wage

Sidan uppdaterad