student

T3 (Rtg/BMA)

T3 (Rtg/BMA)

Kurs

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15 hp

Nedan hittar du information och dokument som du behöver under VFU.

 

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Se lärplattform för vidare instruktioner.

AssCE Formulär

Bedömning av din VFU sker med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag. Gör en självbedömning via AssCe-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Reflektionsdagblad

Reflektionsdagblad eller dagbok omfattar studentens individuella reflektioner relaterat till VFU. Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner. Upprättande av reflektionsdagblad rekommenderas för att följa utveckling men är inte obligatoriskt. 

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid problem under VFU-perioden eller vid önskemål kontaktar studenten Klinisk Adjunkt (KA) och
handledaren Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig, som finns knuten till verksamheten. Så snart
handledaren anser att något lärandemål riskerar att ej uppfyllas trots handledning och coachning ska
kontakt tas med Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig. Studenten medvetandegöras om sina brister
och ges möjlighet att uppnå godkänt på lärandemålet. Då det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan (se dokument ovan) för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Klinisk Adjunkt (KA) ska då närvara vid detta
bedömningstillfälle.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv aktuell termin under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.