student

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

Under termin 4 går studenterna ut på VFU i 2 perioder. VFU i kursen Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad omfattar 4,5 hp, minst 96 timmar. Fokuset för denna VFU är mötet med den äldre individen i behov av stöd för att uppnå hälsa. Under VFU bearbetas kopplingen mellan det friska åldrandet och hur detta påverkar behov av omvårdnad såväl som sviktande hälsa hos äldre.

During the fourth semester, the students attend VFU for 2 periods. VFU in the course Gerontological and Geriatric Nursing comprises 4.5 credits, at least 96 hours. The focus of this VFU is the meeting with the older individual in need of support to achieve health. During the VFU, the link between healthy aging and how this affects the need for nursing as well as failing health in the elderly is studied.

PM Handledare och student/PM student an supervisor

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Describes what you as a student need to know and do before and during your VFU.

AssCE Formulär/AssCE form

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

The supervisor gives an assessment via the AssCE form for assessment discussions. You as a student should scan and upload the original of the supervisor in the learning platform. See the document for more information. Prior to the mid-term discussion, you as a student should have conducted a self-assessment on separate AssCE from which the discussion will then be based. The same applies to the final assessment discussion.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan/Individual Educational Action Plan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som student tillsammans med din handleare skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare. Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

If there is a risk of or insufficient goal fulfillment on one or more learning objectives, you as a student, together with your tutor, should write an individual educational action plan describing strategies for goal fulfillment. The individual pedagogical action plan should be evaluated by you and your supervisor. The Individual Pedagogical Action Plan (s) is scanned and submitted to the learning platform by you as a student after completing VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt(AKA).

Kursplaner:

Psykiatrisk Omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp