student

T4 - Psykiatrisk omvårdnad

T4 - Psykiatrisk omvårdnad

Under termin 4 går studenterna ut på VFU i 2 perioder. VFU i kursen Psykiatrisk omvårdnad omfattar 3 hp, minst 64 timmar. Fokuset för VFU är sjuksköterskan och vårdens möte med patient och närstående i relation til psykisk ohälsa. Vidare bearbetas de regelverk som styr psykiatrisk vård och reflektion kring stigmatisering av denna patientgrupp.

During semester 4, the students attend VFU for 2 periods. VFU in the course Psychiatric Nursing comprises 3 credits, at least 64 hours. The focus of the VFU is the nurse and the nurse's meeting with the patient and related persons in relation to mental illness. Furthermore, the regulations governing psychiatric care and reflection on the stigmatization of this patient group are being worked on.

PM Handledare och student/PM student an supervisor

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Describes what you as a student need to know and do before and during your VFU.

AssCE Formulär/AssCE form

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

The supervisor gives an assessment via the AssCe form for assessment discussions. You as a student should scan and upload the original of the supervisor in the learning platform. See the document for more information. Prior to the mid-term discussion, you as a student should have conducted a self-assessment on separate AssCE from which the discussion will then be based. The same applies to the final assessment discussion.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan/Individual Educational Action Plan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som student tillsammans med din handleare skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare. Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

If there is a risk of or insufficient goal fulfillment on one or more learning objectives, you as a student, together with your tutor, should write an individual educational action plan describing strategies for goal fulfillment. The individual pedagogical action plan should be evaluated by you and your supervisor. The Individual Pedagogical Action Plan (s) is scanned and submitted to the learning platform by you as a student after completing VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt (AKA).

Kursplaner:

Psykiatrisk Omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp