student

Kliniskt adjunktpar

Kliniskt adjunktpar

Klinisk adjunkt (KA) ansvarar tillsammans med adjungerad klinisk adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig att skapa förutsättningar för en god lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen vid sjuksköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan regleras genom avtal mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings län samt med kommuner inom länet. Hälsohögskolan som utbildningsanordnare har huvudansvaret för VFU men ansvar ligger även på VFU-platsen med VFU-samordnare och handledare. För ett optimalt erhållande av kunskap hos studenter, stöd i lärandeprocessen, stöd till handledare och för att kunna verka för deras utveckling i handledarrollen, för att organisera verksamheten för att skapa tid för studenterna på VFU och för att kunna använda VFU-platserna så optimalt som möjligt skapades kliniska adjunktpar.

Med kliniska adjunktpar menas, en klinisk adjunkt (anställd vid skolan) och en adjungerad klinisk adjunkt (anställd inom VFU-verksamheten och även kallad VFU-ansvarig inom regionen och dess tre sjukhus) tillsammans har ansvar för att skapa och utvärdera en lärandemiljö där det finns möjlighet för studenter att uppnå lärandemålen.

Kontakt

mer information kommer