student

Bedömning, betyg och examination

Lärare med flicka - Fotograf Patrik Svedberg

Bedömningsunderlag & bedömningsdokument

Du som är antagen till den gamla lärarutbildningen ska efter varje VFU-period fylla i ett bedömningsunderlag. Bedömningsunderlaget  utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin betygsättning.

Du som är antagen till den nya grundlärarutbildningen respektive ämneslärarutbildningen ska i stället fylla i ett bedömningsdokument. Även bedömningsdokumentet utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin betygsättning.

Besök

Huvuddelen av HLK-lärarens resurs går åt för att besöka studenterna under deras VFU. Ett av huvudsyftena är att skaffa underlag för en rättssäker examination av studenten. Ett annat är att anknyta VFU-erfarenheterna till undervisningen i den högskoleförlagda delen av kursen. Detta sker genom samtal med student och handledare, och vanligen också genom HLK-lärarens närvaro när studenten leder och deltar i pedagogiska aktiviteter.

Planering inför besöken kan göras exempelvis i samband med handledarträffar. Studenternas e-post är  användbar för detta ändamål. Ping-pong används också som plattform för information m.m.

Betyg

I kursplanen framgår vad studenten ska fullgöra för att erhålla ett godkänt betyg på VFU-perioden samt vilken skala som är aktuell. VFU-betyget är en del i ett kursbetyg. VFU-betyget kan ha tvågardig skala (G respektive U) även om kursen har tregradig. I Lärande 3 är betygsskalan tregradig och som stöd för betygssättningen finns ett dokument (Betygskriterier L3PDF) som innehåller kriterier för Godkänd och Väl godkänd.

Frånvaro

Frånvaro förtecknas på bedömningsunderlaget. HLK-läraren avgör i samråd med handledare/utbildare om och i så fall hur mycket av frånvaron som ska tas igen. Detta är en individuell prövning, det finns alltså inte någon generell regel "hur mycket man får vara borta". En avgörande faktor är om studenten nått VFU-målen.

Individuell utvecklingsplan

Du som är antagen till den gamla lärarutbildningen ska under din VFU fylla i en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanenPDF är till för att du som student ska kunna reflektera kring, och formulera egna mål, för din yrkesutveckling. Det du skriver blir ett bra underlag i de handledningssamtal du får under din VFU. Det du skriver bedöms inte utan är till för din egen skull.