student

Bedömningsunderlag Bedömningsdokument

Bedömningsunderlag Bedömningsdokument

Hand som skriver

Bedömningsunderlag ska fyllas i efter varje VFU-period och utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin betygsättning.

Det är utsedd handledare/utbildare som ansvarar för bedömningen. Den ska gås igenom med studenten och även undertecknas av VFU-studenten och handledaren/utbildaren. Denna bedömning ska inte förväxlas med betyg. Studenten ansvarar för att utsedd HLK-lärare får en kopia. Originalet tillhör studenten. Kopiorna förvaras av kursansvarig till dess kursen är slut, därefter arkiveras de hos VFU-ansvarig. Bedömningen utgår från lärandemålen i kursplanen.

Bedömningsunderlag för den gamla lärarutbildningen

Nytt bedömningsdokument VFU

För de studenter som börjar nya lärarutbildningen höstterminen 2011 finns ett nytt bedömningsdokument (bestående av tre delar) som ersätter tidigare bedömningsunderlag under den första VFU-perioden. Studenter i gamla lärarutbildningen bedöms i befintliga bedömningsunderlag under hösten 2011. Successivt kommer sedan de gamla underlagen att bytas ut och namnges efter de nya namnen på VFU-perioderna: VFU 1, 2, 3 respektive 4.

Det nya dokumentet består av tre delar: handledningsunderlag, bedömningsmatris och utvecklingsunderlag.

Handledningsunderlag
Vid första kontakten fylls handledningsunderlaget i utifrån de förväntningar, baserade på kursplan och bedömningsmatris som studenten respektive handledaren har på VFU:n. Detta används sedan som underlag för handledningssamtalet under VFU:n.

Bedömningsmatris
Innehållet i bedömningsmatrisen gås igenom med studenterna på HLK före VFU-periodens start. Handledaren fyller i matrisen och kommunicerar den med studenten vid avslutande handledningssamtal.

Utvecklingsunderlag
Utvecklingsunderlaget är ett framåtsyftande dokument där studenten respektive handledaren beskriver utvecklingsområden som studenten behöver jobba vidare med. Dessa områden utgör utgångspunkt för nästkommande VFU:s handledningsunderlag. Studenten ansvarar för att det finns med vid första kontakten med handledaren. Det är viktigt att poängtera att kursplanen och bedömningsmatrisen är basen för skrivningar i detta dokument.