student

Frågor och svar

Frågor och svar

Här listas vanliga frågor om VFU för dig som är student på lärarprogrammet eller handledare/utbildare.

Kan man ansöka om att byta partnerområde?
Visst, följ tiderna bara. 15 april om du vill byta inför kommande höstermin och 15 oktober om det är kommande vår. Ansökan till VFU-ansvarig på särskild blankett som finns under länken partnerområde.
 
Jag har specifika önskemål om VFU-placering. Vart vänder jag mig?
Direkt till din PO-samordnare. Du får inte ordna plats själv.
 
Vikariat under VFU. Hur se HLK på det?
Huvudprincipen är att skilja på VFU och arbete. Vikariat är arbete, ska avlönas och kräver utdrag ur brottsregister. Vikariat kan inte ersätta VFU, som är utbildning under handledning. Om student tillfrågas om att lösa ett akut läge under sin VFU och erbjuds att vikariera kan det accepteras. Ansvarig HLK-lärare ska informeras.
 
Hur många timmar ska jag vara på VFU-platsen?
Om du bedriver studier på heltid innebär det att du ska var på heltid på din VFU.
 
Uppgifter från kursen under VFU:n?
Här är det viktigt att betona att VFU:n har egna lärandemål och att uppgifter som kommer från de högskoleförlagda delarna av kursen måste vara av begränsad omfattning och ha en tydlig koppling till det som har med VFU:n att göra. Om så sker kan uppgifter stödja studentens lärande i kursen och fördjupa VFU-erfarenheterna.
 
Jag har problem på VFU, vem ska jag kontakta?
Det beror på var problemet består. Den utsedda HLK läraren eller kursansvarige kan hjälpa dig om det handlar om relationen till handledaren, brister i handledning m.m.
Organisatoriska problem, te x om handledaren blir sjuk, är en fråga för PO-samordnare. Är du som student osäker på vart du ska vända dig kan du alltid vända dig till VFU — ansvarig på HLK.
 
Frånvaro under VFU?
Orsaken till din frånvaro behöver egentligen inte redovisas, är man borta så är man och den tiden ska bokföras av handledaren på bedömningsunderlaget/bedömningsdokumentet. HLK-läraren har ansvaret att bedöma om, och i så fall hur, den tiden ska tas igen. Vid mer långvarig frånvaro, t.ex. sjuk-dom, så är det bra om studenten kontaktar VFU-ansvarig på HLK.
 
Vad gäller kring sekretess och VFU ?
Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelserna i sekretesslagen. Lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning har tystnadsplikt. Studenten får i början av sin utbildning information om bestämmelserna i sekretesslagen. Under VFU kan kommunen begära att den studerande ska underteckna en sekretssförbindelse.
 
Får man äta gratis tillsammans med barn/elever?
Olika regler i olika kommuner, kontakta även här PO för besked.

Någon i min familj arbetar/går på en skola inom mitt partnerområde. Hur gör jag för att inte hamna på just den skolan?
Meddela detta till din PO-samordnare så du inte blir placerad just där.
 
Jag har fått min placering och ska snart ut på VFU, men är inte nöjd med placeringen. Hur gör jag för att få en annan placering?
Vänd dig till din PO-samordnare, förklara varför du är missnöjd och be att få en ny placering. Det är dock inte självklart att du kommer att få en ny placering. PO-samordnaren gör en bedömning baserad på om det är möjligt att byta och om du har en tillräckligt god anledning. T.ex. lång resväg brukar inte anses tillräcklig anledning för att byta placering.
 
Jag är missnöjd med min VFU-placering och en kompis är inte heller nöjd. Vi kan väl byta placeringar med varandra?
Nej, vänd dig till din PO-samordnare och fråga först.
 
Jag skulle vilja göra min VFU utomlands, kan jag det?
Ja, när du läser Lärande 3 alternativt VFU IIII har du möjlighet att göra VFU utomlands. Var ute i god tid och hör av dig till VFU-ansvarig terminen innan om du skulle vilja göra VFU utomlands. Mer information finns även på hemsidan.     
 
Får man ersättning för resekostnader?
Nej, ingen ersättning utgår från HLK. Några kommuner har ett system för ersättning av studenters kostnader i samband med VFU. Kontakta din PO-samordnare för besked om just ditt partner-område.