student

Registerkontroll

Registerkontroll

Foto: Istock

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU), genomgå en registerkontroll.

Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Dessa regler gäller för dig som antas till lärarutbildningen efter 1 april 2008, det vill säga för dig som påbörjar din lärarutbildning hösten 2008. Du som har antagits före 1 april 2008 omfattas inte av beslutet.

Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning. Ansökan om utdrag lämnas i pappersform underskriven av studenten till polismyndigheten i god tid före VFU-placeringens början.

Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats. Blanketten heter "Utdrag ur belastningsregistret - skola/barnomsorg (RPS 442.5 05-10)".

Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag så kan du inte erbjudas att göra din VFU. Det är rektor (eller motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen som avgör om du kan tas emot, inte lärarutbildningen på univesitetet/högskolan.

Om du inte kan fullgöra din verksamhetsförlagda utbildning kan det innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen.

Det är du själv som har ansvar för att ett giltigt registerutdrag, högst ett år gammalt, fås ut från polisregistret och överlämnas till rektor (eller motsvarande) i samband med att VFU-plats tilldelas. Du bör begära ett utdrag i god tid före placeringens början för att vara säker på att hinna få utdraget i tid. Normalt tar handläggningen hos polismyndigheten minst två veckor.

Registerutdrag vid VFU för utländska studenter

För utländska studenter som ska fullgöra verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för lärarutbildningen och som deltagare i kommunal vuxenundervisning gäller följande:

Studenterna ska, på samma sätt som svenska studenter, begära ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det är viktigt att studenten i ansökan anger att han/hon saknar svenskt personnunmmer/samordningsnummer eftersom detta underlättar polisens arbete samt att man minimerar risken att ansökan betraktas som ofullständigt ifylld. I registerutdraget från polisen kommer det att framgå om studenten har någon notering i registret.

Det är viktigt att vara medveten om att registerutdraget inte innehåller uppgifter om en utländsk students eventuella domar i sitt hemland eller annat land. Däremot finns det i polisens belastningsregister noteringar om svenska medborgares domar i utlandet.