student

VFU Lärarprogrammen

VFU Lärarprogrammen

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk och poängsatt del av utbildningen. Var VFU:n kommer i utbildningen beror på om du är antagen till den gamla lärarutbildningen eller det nya grundlärar- respektive ämneslärarprogrammet (fr.o.m. ht 2011).

Allmänt om VFU

I den gamla lärarutbildningen ligger VFU:n som en del i det allmänna utbildningsområdet (Lärande 1, 2 och 3) och i alla inriktningarna. I grundlärarprogrammet respektive ämneslärarprogrammet ligger VFU:n som 4 egna kurser och benämns därför VFU 1-4. VFU 1 och 4 ligger i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och VFU 2 och 3 ligger i anslutning till ämnesstudierna.

Som student har du själv möjlighet att påverka i vilken kommun (partnerområde) du vill göra din VFU. Detta gör du genom att första terminen önska vilket partnerområde du vill tillhöra. Om du sedan under utbildningens gång vill ändra partnerområde måste du skriftligt ansöka om detta senast den 15 april respektive 15 oktober för nästkommande termin.

Processen kring VFU-platser

Två gånger om året, i maj och november, beställs platser av de kommuner som HLK har avtal med. Beställningen, som skickas till respektive PO-samordnare (partnerområdessamordnare) ute på kommunerna utgår från de kursval som studenten gjort inför kommande termin samt det partnerområde han/hon tillhör. PO-samordnaren rapporterar sedan fortlöpande in platser till oss på HLK som sedan sammanställs i en VFU-lista. Listan kompletteras med den HLK-lärare som utses som ansvarig för respektive student.

Ungefär tre veckor innan VFU-perioden börjar ges VFU-information i kursen. Det är ett viktigt tillfälle för genomgång av kursmålen! Om en student önskar påverka placeringen så är det PO-samordnaren som ska kontaktas, studenten får alltså inte ordna egna platser. Speciella önskemål handläggs av VFU-ansvarig.

Tips inför din VFU

  • Kontakta din VFU-plats så fort du fått besked
  • Förbered dig inför första kontakten med din VFU-plats. Läs in dig på de aktuella dokumenten, fundera igenom din egen målsättning med VFU-perioden. Underskatta inte betydelsen av att visa ett aktivt förhållningssätt
  • Se till att du blir presenterad för övrig personal på VFU-platsen
  • Om din handledare inte kan komma på handledarträffen så visa VFU-sidan på nätet och den information som finns att hämta där.

Registerutdrag

Blankett för begäran om utdrag från belastningsregistret finns på polisens webbplats.