student

Handledare VFU

Handledare VFU

Benämningen på den som tar emot en lärarstudent har varierat och gör det även nu. Vid HLK väljer vi benämningen handledare då den betonar ett individuellt handledaransvar. Handledaren betraktas som lärarutbildare och ansvaret kan med fördel delas av flera inom ett arbetslag.

Handledarens uppgift

  • att utifrån kursplan och bedömningsdokument vägleda studenten under VFU-perioden. Detta kan ske på olika sätt. Som handledare ska du ge studenten kontinuerlig återkoppling så att studenten i slutet av sin VFU ska kunna känna igen och förstå det omdöme som han/hon får. Det är därför viktigt att handledaren dokumenterar och utvärderar kontinuerligt studentens insatser, arbete och annat som är relevant för examination samt kommunicerar detta med studenten.
  • att ge studenten möjlighet att få inblick och deltagande i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att ge en helheltsbild av yrkesprofessionen.
  • att kontakta VFU-läraren när tvivel uppstår om studenten kommer att uppnå målen.

Vidare ska:

  • Handledningens innehåll och form utgå ifrån att student och handledare klargör förväntningar och krav på varandra utifrån de styrdokument som finns. För att underlätta detta är regelbundna handledningssamtal viktiga. Samtidigt måste naturligtvis de förutsättningar som råder på VFU-platsen beaktas.

Handledarträffar

HLK inbjuder till handledarträff i samband med varje VFU-period. Den kan äga rum innan eller i den andra VFU-veckan. Handledarträffarna är ett tillfälle för handledarna på skolorna och berörda VFU-lärare att träffas och diskutera aktuella frågor. Utöver information och diskussion kring aktuell VFU-period finns dessutom ambitionen att alltid erbjuda en föreläsning. VFU-studenten kan i de fall det är lämpligt ansvara för klassen vid dessa tillfällen så att handledaren har möjlighet att delta på handledarträffen.

Handledarträffar hösten

2019

Förskollärare, VFU I

Förskollärare, VFU III

VFU-veckor: 39-41

VFU-veckor: 44-48


Datum: onsdagen 23 oktober

Ingen handledarträff i VFU I

Tid: 13.00-16.00


Lokal: Hb 116Grundlärare FRHE,VFU I

Grundlärare FRHE, VFU III

VFU-veckor: 39-41

VFU-veckor: 45-51


Datum: 30 oktober

Ingen handledarträff i VFU I

Tid: 9.00-12.00


Lokal: Hc 218Grundlärare F-3, VFU I

Grundlärare F-3, VFU III

VFU-veckor: 39-41

VFU-veckor: 43, 45-48


Datum: 15 oktober

Ingen handledarträff i VFU I

Tid: 14.00-17.00


Lokal: Hb 221Grundlärare 4-6, VFU I

Grundlärare 4-6, VFU III

VFU-veckor: 39-41

VFU-veckor: 43, 45-48


Datum: 23 oktober

Ingen handledarträff i VFU I

Tid:14.00-17.00


Lokal: Ha 209Ämneslärare 7-9, Gy, VFU I

Ämneslärare Gy, VFU IV

VFU-veckor: 39-41

VFU-veckor: 42-43, 45-49


Datum: 8 oktober

Ingen handledarträff i VFU I

Tid: 14.30-17.00


Lokal: Hc 113
Organisation och avtal

Högsta ansvar för VFU på HLK har utbildningsledaren som svarar inför utbildningsnämnden. Till sin hjälp har han en utbildningsadministratör för VFU. Tillsammans med kursansvarig och aktuella VFU-lärare avsvarar utbildningsledaren för innehåll, examination och uppföljning av VFU.

Varje termin går cirka 450 studenter ut på VFU och för att kunna ordna VFU-platser har HLK avtal med cirka 25 VFU-områden (kommuner). Varje område har en VFU-samordnare som ansvarar för VFU:n på lokal nivå. HLK och VFU-samordnarna träffas en gång per termin genom de så kallade VFU-träffarna. VFU-träffarna är ett viktigt tillfälle för HLK och samordnarna att utbyta synpunkter och erfarenheter av VFU-arbetet.

I avtalet mellan HLK och VFU-områdena regleras ansvarsfördelning och ersättningsnivåer och avtalstiden är tre år. Detta avtal säger inget om de överenskommelser som är slutna mellan arbetsgivare och anställda inom kommunen.

Samarbete med verksamhet som inte bedrivs i kommunal regi är inte ovanligt. Flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (friskolor) är regelbundet engagerade i VFU.

Läs mer om VFU-organisationen här.

Ersättning

Högskolan ersätter kommunerna enligt de avtal som är slutna. Hur denna ersättning fördelas inom kommunerna är helt och hållet en kommunal fråga. Ersättningsnivån utgår med 700 kr per student och VFU-vecka.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till HLK:s handledarträffar.

Personuppgifter * (obligatorisk)