student

Gunnar Randholms stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Gunnar Randholms stipendier för studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län.

Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Gunnar Randholms stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling.

Gunnar Randholms stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Stipendierna kan ges till studerande i högskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning anordnad i Jönköpings län. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen.

Stipendierna 2013 ges med huvudkriteriet goda studieresultat, där stipendiaten genom utlandsstudier ytterligare vill förkovra sig.

Ansökan ska ha inkommit före kl. 17.00 den 19 april 2013. Poststämpelns datum gäller också, det vill säga om ansökan är postad inom Sverige den 18 april och posten är försenad, så räknas handlingen ändå som inkommen i tid.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping
Gunnar Randholms Stipendier
c/o Registrator
Högskolan i Jönköping
Box 1026
551 11 Jönköping

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 maj 2013. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett eventuellt stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

Gunnar Randholms stipendier är inrättade genom att direktör Gunnar Randholm, Nässjö, har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping.

Styrelsen för fonden består av direktör Johan Svedberg, Ecatus AB (ordförande), Jörgen Birgersson, Högskolan i Jönköping,  Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län (sekreterare).

Information om ansökan för 2013 kommer i mars 2013.