student

Ladok3-projektet

Ladok3-projektet

Nya Ladok är ett webbaserat utbildningsadministrativt system som fokuserar på självservice och kommer att ersätta nuvarande Ladok. Idag hanteras allt från studenters registreringar och resultat till utbildningsinformation och uppföljning i Ladok, det är även ett verktyg för den ekonomiska tilldelningen från staten.

Nationellt

Ladok3-projektet drivs och utvecklas nationellt. Projektet startade 2010 och utvecklingen av systemet sker i etapper fram till våren 2018. Lärosäten produktionssätts löpande under 2017 och 2018. Målet med Ladok3-projektet är att utveckla ett modernt system med bättre systemstöd som dessutom ska vara billigare i drift och underhåll än det nuvarande systemet. I dagsläget ingår 37 lärosäten samt CSN i ladokkonsortiet.  

På Jönköping University

Varje lärosäte är själva ansvariga för att införa nya Ladok. På Jönköping University drivs arbetet i projektform där huvudmålet är att införa nya Ladok. För att uppnå huvudmålet och ta det nya systemet i drift måste data ifrån nuvarande Ladok flyttas över till nya Ladok. Ett annat avgörande delmål är att se till så att systemintegrationer fungerar. Befintliga system och tjänster som har en koppling mot nuvarande system ska istället kommunicera med nya Ladok. Eftersom införandet av nya Ladok kommer beröra flera olika personalgrupper samt studenter är information, utbildning och processförändringar en förutsättning för ett lyckat projekt. Projektet på JU planeras att avslutas sommaren 2018.