Upprop Datateknik: Inbyggda system: 21 augusti kl. 10.00 i He102.