student

2019-02-18

Stiftelsen Familjen först, Utlysning av stipendiemedel 2019

Stiftelsen Familjen Först utlyser fortlöpande stipendiemedel för forskning om familjefrågor. Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden: – genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik – frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Stiftelsen vill med denna prioritering bidra till att belysa den i samtiden ständigt ställda frågan: ”Varför mår barn och unga så dåligt, när vi har det så bra?” Vi utmanar forskare och tänkare av olika slag att analysera de strukturella problem som det svenska samhället för närvarande har och att även komma med konstruktiva lösningsförslag.

Ansökan skickas per mejl i ett bifogat pdf-dokument till info@familjenforst.nu och ska innehålla:

1) Uppgifter om de(n) sökande: namn, titel, nuvarande anställning, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer, meriter.

2) I förekommande fall uppgifter om organisation: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer.

3) Sammanfattande beskrivning av projektet (max 1000 tecken inkl. blanksteg).

4) Projektbeskrivning (max 10 000 tecken inkl. blanksteg) som klart och tydligt anger projektets syfte och hur det skall genomföras, projektorganisation, tidsplan, eventuellt etiska överväganden, (vid ansökan om tryckningsbidrag offert från tryckeri/förlag).

5) Detaljerad budget (vid behov kostnadsmotivering).

6) Uppgift om medel sökts eller kommer att sökas respektive eventuellt beviljats av annan finansiär.

Inkomna ansökningar: – kan inges på svenska eller engelska,

– bereds av styrelsen och i förekommande fall med hjälp av specialsakkunniga,

– behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut annat än till dem som bereder ansökan,

– beviljas inom ett halvår efter ansökans inlämnande och besked skickas per e-post. (Stiftelsen motiverar varken avslag eller beviljning av bidrag.), – som beviljas beskrivs med insänd projektsammanfattning på stiftelsens hemsida.

Medel kan exempelvis sökas för:

– arrangerande av konferenser, seminarier, workshops, – bokproduktion,

– utbildningsinitiativ,

– utgifter i samband med forskningsuppgift (resor, insamlande av material etc.).

Stiftelsen emotser en rapport om projektet, när det genomförts. Du hittar all information på: www.familjenforst.nu/stipendier