student
2020-09-21

2020-09-21

Smålands Gille i Stockholm Stipendium

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2020 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Stipendiet instiftades år 2009 och delas detta år ut för tolfte gången. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2020 eller höstterminen 2020. Stipendiet utgår inte för licentiat- eller doktorsavhandling.

Berättigad att söka stipendiet är inskriven studerande vid Jönköping University eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan ska göras digitalt och ska ha kommit in till Gillet senast den 24 januari 2021. Ansökan ska sändas till carl-gunnar.peterson@telia.com

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, examensarbetet samt övriga förhållanden som sökande vill åberopa. Den som erhåller stipendiet kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2021.

Information om stipendiet lämnas av stipendiekommitténs ledamöter Carl-Gunnar Peterson, tfn 08 - 715 71 23, Lars Gunnar Erlandson, tfn 08 – 612 15 73, Louise Göransson, tfn 070 – 755 16 24, Per Kronström, tfn 070 - 388 89 16 och Lisbeth Ribbing, tfn 070 – 777 55 51.

Stockholm den 15 september 2020

På styrelsens vägnar

Alf Eckerhall Carl-Gunnar Peterson

Ålderman Ordförande i stipendiekommittén