student
2022-06-03

2022-06-03

Smålands Gille Stipendium 2022

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden. Prissumman är 30 000 kronor.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2022 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna examensarbete eller motsvarande som behandlar ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2022 eller höstterminen 2022. Stipendiet utgår inte för licentiat- eller doktorsavhandlingar.

Berättigad att söka stipendiet är studerande vid Jönköping University eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan ska göras digitalt och sändas till carl-gunnar.peterson@telia.com senast den 24 januari 2023.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, examensarbetet samt övriga förhållanden som sökanden vill åberopa. Den som erhåller stipendiet kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2023.

Information om stipendiet lämnas av stipendiekommitténs ledamöter Carl-Gunnar Peterson, tfn 08 - 715 71 23, Ann-Sofie Bergman, tfn 070 – 524 32 06, Lars Gunnar Erlandson, tfn 08 – 612 15 73, Louise Göransson, tfn 070 – 755 16 24, Per Kronström, tfn 070 - 388 89 16 och Lisbeth Ribbing, tfn 070 – 777 55 51.

Stockholm den 11 maj 2022

På styrelsens vägnar

Alf Eckerhall Carl-Gunnar Peterson

Ålderman Ordförande i stipendiekommittén

Cookieinställningar