student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Ekonomistyrning, 7,5 högskolepoäng
Management and Cost Accounting, 7.5 credits
Kurskod:ACCK13
Fastställd av:Council for Undergraduate and Masters Education 2019-05-16
Reviderad av:Council for Undergraduate and Masters Education 2019-05-21
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:4
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FE1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

1. redogöra för och förklara ekonomistyrningens grundläggande begrepp, metoder och modeller,

Färdighet och förmåga

2. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att upprätta olika typer av kostnadskalkylering och resultatplanering,
3. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att upprätta budgetar och beakta budgetavvikelser,
4. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att genomföra prestationsmätningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. analysera och kritiskt förhålla sig till konsekvenserna av kostnadskalkylering, budgetering och prestationsmätning,
6. analysera och kritiskt förhålla sig till några av huvudidéerna gällande strategisk kostnadskalkylering

Innehåll

Viktiga moment i kursen är:
Kursen syftar till att belysa ekonomistyrningens roll som en hjälp för företag och organisationer att nå sina mål och implementera strategier. Kursen visar på betydelsen av ekonomistyrning för verksamheter, olika metoder och modeller som förekommer inom ekonomistyrning samt hur dessa kan användas. Även analys och kritiskt resonemang kring orsaker till och effekter av ekonomistyrningen ingår. Områden som fokuseras är kostnader, budget och prestationsmätning.

Undervisningsformer

Kursen genomförs som föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projektarbete (genomförs i
30 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi (eller motsvarande kunskaper).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

30 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Lärandemål 1 - 4, 6 examineras genom individuell skriftlig tentamen 5 hp
Lärandemål 2 - 6 examineras genom projektarbete i grupp 2 hp
Lärandemål 2 – 4 examineras genom case i grupp 0,5 hp

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Projektarbeten i grupp2 hpA/B/C/D/E/FX/F
Case i grupp0,5 hpU/G

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs upp av programdirektörer och diskuteras i programgrupper och vid behov med andra relevanta funktioner (t.ex. utbildningschef, personalchef, VD och studierektor). Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Academic integrity
JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and examination.
Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action. When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work (such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-Plagiarism Guide.
Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own, and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you liable to disciplinary action.

Kurslitteratur

Litteratur

Rekommenderad litteratur
  • Ax, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber, senaste upplagan
  • Ax, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen. Liber, senaste upplagan
  • Vetenskapliga artiklar