student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi, teori I, 7,5 högskolepoäng
Occupational Therapy Theory I, 7.5 credits
Kurskod:HA1R20
Fastställd av:Utbildningsrådet 2014-01-09
Reviderad av:Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:7
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • djupgående redogöra för olika aktivitetsteoretiska resonemang
  • djupgående analysera och argumentera för aktiviteters betydelse för hälsa ur individ-, grupp-, samhälls- och globalt perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • självständigt identifiera likheter och skillnader mellan olika teorier, referensramar och modeller inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap samt kritiskt argumentera för vilka konsekvenser tillämpningen av olika aktivitetsteoretiska resonemang får inom eget praktiskt arbete eller område av intresse
  • kritiskt diskutera ursprunget och utvecklingen av arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
  • argumentera för egna slutsatser med hjälp av olika aktivitetsteoretiska resonemang
  • visa tydlighet och logik i disposition samt språklig stringens och tillämpa relevant terminologi vid skriftlig dokumentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska olika aktivitetsteoretiska resonemang samt värdera deras användbarhet inom arbetsterapeutiska verksamhetsområden
  • kritiskt granska och värdera egna insatser, samt identifiera vad han/hon behöver utveckla när det gäller vetenskapligt arbetssätt och argumentationsförmåga.

Innehåll

- handlingsteori
- hälsoteorier
- teoretiska referensramar inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
- teoriutveckling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med resurser för lärande, diskussion och seminarier online.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av parvisa inlämningsuppgifter, seminarier samt en individuell skriftlig reflektionsrapport.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Nordenfeldt, L. (1996). On the notion of health. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 3, (3), 101-105.

Nordenfeldt, L. (2003). Action theory, disability and ICF. Disability and Rehabilitation, 25, (18), 1075-1079.

SoS. (2003). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF. Stockholm: Socialstyrelsen. [Hämtad 2010-03-15]. www.sos.se

Taylor, R. (2016). Kielhofner’s model of human occupation: Theory and application. Baltimore: Williams & Wilkins.

Townsend, E.A. & Polatajko, H.J. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists.

Wilcock A, A., & Hocking C. (2015). An occupational perspective of health. Thorofare: Slack.

Ytterligare litteratur tillkommer.
Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas.