student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Occupational Therapy, Theory I, 7,5 högskolepoäng
Occupational Therapy, Theory I, 7.5 credits
Kurskod:HA1R26
Fastställd av:Utbildningsrådet 2015-02-16
Reviderad av:Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:3
Diarienummer:Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course the student will be able to:

Kunskap och förståelse

  • thoroughly describe different theoretical arguments related to occupation
  • thoroughly analyse and argue for the significance of occupations to human health from individual, group, societal and global perspectives.

Färdighet och förmåga

  • independently analyse, identify and critically review the similarities and differences between theories, frames of reference and models in occupational therapy and occupational science and critically argue for the consequences of applying those in own practical work or area of interest
  • critically discuss the origin and development of occupational therapy and occupational science
  • argue for own conclusions based on different theoretical arguments related to occupation
  • show clarity and logic in disposition and linguistic stringency and applies relevant terminology in written documentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • critically review different theoretical arguments related to occupation and evaluate their usability within different areas of occupational therapy practice
  • critically review and evaluate own achievements, and identify what he/she needs to develop with respect to scientific method and argumentation.

Innehåll

- action theory
- health theories
- occupational therapy and occupational science theories, models and frames of reference
- theory development

Undervisningsformer

The course is implemented through a web-based distance course and consists of online lectures and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course is based on assignments in student pairs, seminars and an individually written reflection report.

An assistant professor serves as examiner for the course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F