student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Scientific Course, Introduction to Research, 7.5 credits
Kurskod:HABS16
Fastställd av:Avdelningschef 2016-03-11
Reviderad av:Avdelningschef 2018-10-22
Gäller fr.o.m.:2018-10-22
Version:3
Diarienummer:Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv inom socialt arbete med avseende på kunskapssyn och sanningsanspråk
  • översiktligt redogöra för kvalitativa forskningsmetoder
  • översiktligt redogöra för kvantitativa forskningsmetoder och statistiska grundbegrepp
  • redogöra för forskningsprocessens olika steg
  • översiktligt beskriva etiska krav på forskning.

Färdighet och förmåga

  • söka och kritiskt bedöma vetenskapliga artiklar med relevans för socialt arbete
  • planera och utforma en vetenskaplig studie som tar utgångspunkt i ett vetenskapligt problem inom ämnet socialt arbete
  • förstå deskriptiv statistik och sambandsanalyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt för det sociala arbetets praktik
  • resonera kring egen personlig och professionell utveckling i relation till socionomyrket och det sociala arbetet.

Innehåll

- kunskapsbegreppet i socialt arbete samt kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt
- forskningsetik och dess tillämpning i socialt arbete
- informationssökning
- forskningsprocessens olika steg
- beskrivande statistik och sambandsmått
- enkäter
- forskningsdesign
- granskning av vetenskapliga rapporter och artiklar i socialt arbete
- kvalitativa metoder
- terminsreflektion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar på campus och inspelade föreläsningar i webbplattform samt fördjupande och bearbetande tillämpningsövningar och seminarier. Dessutom ingår fältstudier vilka förläggs i kommuner inom Jönköpings län.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 5 (MaB, ShA) från program i gymnasieskolan.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av två individuella skriftliga examinationer, en i statistik och en i vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt en skriftlig gruppuppgift. Dessutom ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Statistik3 hpU/G/VG
Vetenskapsteori och forskningsmetodik4,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier och fältstudier av omfattningen en dag.

Kurslitteratur

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. Uppl.) Stockholm: Liber.

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Hartman, S. (2005). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och Kultur.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber förlag.

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. (Elektronisk) Stockholm: Vetenskapsrådet [Hämtad 20160301] publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

Vetenskapliga artiklar i socialt arbete tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Övriga läromedel
Jönköpings Högskolebibliotek. Sök- och skrivhjälp. [Hämtad 2016-03-07]. http: hj.se/bibl/sok---skrivhjalp.html
Studier