student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Anatomy and Physiology, Continuation Course, 7.5 credits
Kurskod:HAFK13
Fastställd av:Utbildningsrådet 2012-11-05
Reviderad av:Utbildningschef 2017-11-09
Gäller fr.o.m.:2018-01-22
Version:2
Diarienummer:2017/4495 (313) avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva människans grundläggande deskriptiva och topografiska anatomi samt fysiologi.

Färdighet och förmåga

  • palpera, namnge och visa anatomiska strukturer och funktioner hos den levande människan.

Innehåll

Delkurs 1, 6,5 hp
-nervsystem
-immunologi
-rörelseapparat
-cirkulation
-respiration
-reproduktionsorgan
-arbetsfysiologi/träningsfysiologi
-åldrandets fysiologi

Delkurs 2, 1 hp
- ytanatomi

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Klinisk fysiologi/Radiografi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng samt Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig och en individuell praktisk tentamen.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination16,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Palpation1 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2012). Fysiologi. Lund: Studentlitteratur AB.

Moore, K. L., Agur, A. M. R. & Dalley, A. F. (2011). Essential Clinical Anatomy.. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Tillkommer kompendier som finns tillgängliga via webbplattform.