student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Anatomy and Physiology, basic course, 7.5 credits
Kurskod:HANA17
Fastställd av:Utbildningsrådet 2010-03-01
Reviderad av:Avdelningschef 2017-07-03
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:7
Diarienummer:2017/2771 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och förklara människans grundläggande deskriptiva anatomi
  • beskriva och förklara människans grundläggande fysiologi.

Innehåll

Kursen behandlar en basal del om kroppens alla organsystem med tillhörande terminologi.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen genomförs vid kursens första tentamenstillfälle i form av individuell skriftlig eller muntlig tentamen. Eventuella ytterligare tentamenstillfällen sker i form av individuell skriftlig tentamen.
Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Tortora, G. J., Derrickson, B. (2014). Introduction to the Human Body. Hoboken: Wiley.
eller
VanPutte, C. L. (2016). Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology. New York: McGraw Hill Higher Education.

samt en av nedanstående anatomiböcker:

Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber AB.
eller
Netter, F.H. (2015). Atlas der Anatomie, deutsche übersetzung von Christian M. Hammer. Munchen: Elsevier GmbH.

Kompendier tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.