student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Scientific Course, Inroduction to Research, 7.5 credits
Kurskod:HANB11
Fastställd av:Ordförande 2012-11-11
Reviderad av:Avdelningschef 2015-11-11
Gäller fr.o.m.:2015-12-07
Version:4
Diarienummer:2015/4109 (313) avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Biomedicinsk laboratorievetenskap, Oral hälsovetenskap, Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna;

Delkurs 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 4,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse kunna
 • förklara skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och vardagskunskap
 • översiktligt beskriva kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt och se skillnader i positivistiskt respektive hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt
 • förklara skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsansats
 • belysa etiska krav på forskning
 • beskriva evidensbegreppet
 • urskilja olika sätt att söka information
 • förklara innehållet i forskningsprocessens olika steg
 • redogöra för datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt för kvantitativa och kvalitativa data.
Färdighet och förmåga kunna
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar
 • skriva en rapport med vetenskaplig struktur.
Delkurs 2. Statistik, 3 poäng

Kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för statistiska grundbegrepp
 • redogöra för begreppet deskriptiv statistik.
Färdighet och förmåga kunna
 • konstruera tabeller och figurer
 • använda centralmått och spridningsmått.

Innehåll

Delkurs 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 4,5 högskolepoäng

- kunskapsbegreppet
- kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivistiska respektive hermeneutiska förhållningssätt
- forskningsetik
- evidensbegreppet
- informationssökning
- den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessens olika steg
- kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt
- rapportskrivning
- granskning av vetenskapliga rapporter

Delkurs 2. Statistik, 3 högskolepoäng

- statistiska grundbegrepp
- beskrivande statistik, såsom tabeller och grafisk framställning, genomsnittsvärden och spridningsmått samt statistiska beräkningar.

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, studiegruppsaktiviteter och seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, skriftliga inlämnings-uppgifter såväl individuellt som i grupp.

Kursen examineras av adjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Statistik13 hpA/B/C/D/E/FX/F
Vetenskapsteori och forskningsmetodik14,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid gruppaktiviteter och seminarier.

Kurslitteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber förlag.

Vetenskapsrådet. (2015). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. [hämtad 2015-11-11] http://www.codex.vr.se.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Studier