student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Aktivitetsbalans ur olika perspektiv, 1,5 högskolepoäng
Occupational Balance from various Perspectives, 1.5 credits
Kurskod:HAON10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2021-01-25
Reviderad av:Utbildningsrådet 2020-04-21
Gäller fr.o.m.:2021-01-25
Version:4
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva aktivitetsbalans ur olika perspektiv
  • beskriva hur aktivitetsbalans kan mätas ur olika perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • identifiera egen aktivitetsbalans ur olika perspektiv.

Innehåll

- begrepp relaterade till aktivitetsbalans

Undervisningsformer

Kursen genomförs som webbaserad distanskurs i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Anaby, D., Backman, C. L., & Jarus, T. (2010). Measuring occupational balance: A theoretical exploration of two approaches. Canadian Journal of Occupational Therapy, 77(5), 280-288. doi:10.2182/cjot.2010.77.5.4

Borgh, M., Eek, F., Wagman, P., & Håkansson, C. (2018). Organisational factors and occupational balance in working parents in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 46(3), 409-416. doi:10.1177/1403494817713650

Dür, M., Steiner, G., Fialka-Moser, V., Kautzky-Willer, A., Dejaco, C., Prodinger, B., ... Stamm, T. (2014). Development of a new occupational balance-questionnaire: incorporating the perspectives of patients and healthy people in the design of a self-reported occupational balance outcome instrument. Health and Quality of Life Outcomes, 12. doi:10.1186/1477-7525-12-45

Dür, M., Steiner, G., Stoffer, M., Fialka-Moser, V., Kautzky-Willer, A., Dejaco, C., ... Stamm, T. (2016). Initial evidence for the link between activities and health: Associations between a balance of activities, functioning and serum levels of cytokines and C-reactive protein. Psychoneuroendocrinology, 65, 138-148. doi:10.1016/j.psyneuen.2015.12.015

Eklund, M., & Argentzell, E. (2016). Perception of occupational balance by people with mental illness: A new methodology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(4), 304-313. doi:10.3109/11038128.2016.1143529

Eklund, M., Orban, K., Argentzell, E., Bejerholm, U., Tjörnstrand, C., Erlandsson, L.-K., & Håkansson, C. (2017). The linkage between patterns of daily occupations and occupational balance: Applications within occupational science and occupational therapy practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 41-56. doi:http:dx.doi.org/10.1080/11038128.2016.1224271

Håkansson, C., Milevi, S., Eek, F., Oudin, A., & Wagman, P. (2019). Occupational balance, work and life satisfaction in working cohabiting parents in Sweden.
Scandinavian Journal of Public Health, 47(3) 366-374. doi:10.1177/1403494819828870

Jonsson, H., & Persson, D. (2006). Towards an experiential model of occupational balance: An alternative perspective on flow theory analysis.
Journal of Occupational Science, 13(1), 62-73.

Matuska, K. (2012). Validity evidence of a model and measure of life balance.
OTJR: Occupation, Participation and Health, 32(1), 229-237.

Wada, M., Backman, C. L., & Forwell, S. J. (2010). Theoretical perspectives of balance and the influence of gender ideologies.
Journal of Occupational Science, 17(2), 92-103. doi:10.1080/14427591.2010.9686680

Wagman, P., & Håkansson, C. (2014). Introducing the Occupational Balance Questionnaire (OBQ).
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21, 227-231. doi:10.3109/11038128.2014.900571

Wagman, P., & Håkansson, C. (2019). Occupational balance from the interpersonal perspective: A scoping review. J
ournal of Occupational Science, 26(4), 537-545. doi:10.1080/14427591.2018.1512007

Wagman, P., Håkansson, C., & Björklund, A. (2012). Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 322-327. doi:10.3109/11038128.2011.596219

Wagman, P., Håkansson, C., & Jonsson, H. (2015). Occupational balance – current research and identified knowledge gaps: A scoping study. J
ournal of Occupational Science, 22//(2), 160-169. doi:10.1080/14427591.2014.986512
Sidan uppdaterad 2013-06-17