student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 högskolepoäng
Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life, 9 credits
Kurskod:HAPN10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-04-03
Reviderad av:Utbildningschef 2018-12-18
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:2
Diarienummer:Department of rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • förstå hur aktivitetsproblem kan variera genom hela livet vid varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd
  • beskriva hur omgivningsfaktorer påverkar aktivitet och delaktighet genom hela livet vid varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd
  • identifiera arbetsterapeutens roll för att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom hela livet för personer med varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd.

Färdighet och förmåga

  • välja, tillämpa och anpassa de olika stegen i en arbetsterapiprocess genom hela livet för personer med varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd
  • tillämpa arbetsterapeutiska modeller/angreppssätt som grund för förebyggande, förbättrande och kompensatoriska åtgärder riktade mot personens aktivitet och delaktighet inom personlig vård, boende, arbete/skola och fritid/lek.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera och ta ställning i etiska dilemman
  • reflektera över egen, andras och samhällets attityder i förhållande till personer med varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd genom hela livet.

Innehåll

- arbetsterapiprocesser
- etik
- livsloppsperspektiv
- normkritik
- varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Kursen examineras av universitersadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuellt skriftlig inlämningsuppgift7 hpA/B/C/D/E/FX/F
Reflektionsuppgifter och seminarier2 hpU/G

Kurslitteratur

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Fischer, A.G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Fort Collins: Three Star Press, Inc.

Hallberg, L., Hallberg, U. (2014). Barn med särskilda behov: en kunskapsöversikt om funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.

Hallberg, L., Hallberg, U. (2018). Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Lund: Studentlitteratur.

Jeppsson Grassman, E. (2008). Att åldras med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17