student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 högskolepoäng
Occupational Therapy for Activity Limitations in Disability and Disease, 30 credits
Kurskod:HASN19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2019-11-27
Reviderad av:Ordförande 2020-06-23
Gäller fr.o.m.:2020-08-24
Version:5
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård (65%) och medicinska området (35%)
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
 • beskriva olika arbetsterapiprocessmodeller och teoretisk grund för kliniskt resonemang
 • beskriva olika arbetsterapeutiska metoder för utredning, bedömning, målformulering, åtgärder och utvärdering relaterat till ICF
 • beskriva teoretisk grund för förebyggande, förbättrande och kompensatoriska åtgärder i förhållande till individens aktivitetsutförande
 • beskriva tillvägagångssätt för dokumentation genom arbetsterapiprocessen.
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
 • identifiera och förstå hur olika arbetsterapeutiska metoder för utredning, bedömning, målformulering, åtgärder och utvärdering, relaterat till ICF, används i praktiken
 • identifiera och beskriva hur teoretisk grund för förebyggande, förbättrande och kompensatoriska åtgärder för individens aktivitetsutförande används i praktiken
 • identifiera och förklara hur arbetsterapiprocessmodeller och kliniskt resonemang används i praktiken
 • identifiera hur arbetsterapi dokumenteras i praktiken.
Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
 • redogöra för och beskriva teoretisk grund för olika arbetsterapeutiska metoder för utredning och bedömning, målformulering, åtgärder och utvärdering inom ramen för ICF
 • förklara orsaker, symtom, förlopp och dess konsekvenser för individens aktivitet och delaktighet vid olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar
 • visa förståelse för de konsekvenser svår sjukdom kan få för klienter och anhöriga
 • beskriva etiska principer i yrkesutövningen.

Färdighet och förmåga

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
 • identifiera och beskriva viktiga verktyg för arbetsterapeuten gällande aktivitetsmönster, aktivitetsanalys och analys av aktivitetsutförande
 • tillämpa olika datainsamlingsmetoder och instrument för att utifrån ICF identifiera individers aktivitetsbegränsningar
 • använda kliniskt resonemang och föreslå metod för målformulering
 • använda kliniskt resonemang och föreslå åtgärder, på olika nivåer av ICF, avseende förbättring av såväl individers funktioner som aktivitetsutförande
 • redogöra för teoretisk grund, validitet och reliabilitet hos olika instrument och metoder för utredning och utvärdering.
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
 • visa förmåga att möta och på ett professionellt sätt kunna kommunicera med klienter, anhöriga och olika professioner såväl muntligt som skriftligt.
Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
 • tillämpa olika datainsamlingsmetoder och instrument för att utifrån ICF identifiera individers aktivitetsutförande
 • genomföra aktivitetsanalys och utförandeanalys
 • använda olika metoder för målformulering
 • tillämpa teoretisk grund för förebyggande, förbättrande och kompensatoriska arbetsterapeutiska åtgärder
 • tillämpa kunskap om omgivningsfaktorers betydelse för utförande av aktivitet
 • föreslå och tillämpa relevanta åtgärder på olika nivåer enligt ICF för att förbättra individens aktivitet och delaktighet
 • bedöma teoretisk grund, validitet och reliabilitet hos olika instrument och metoder för utredning och utvärdering
 • bedöma teoretisk grund samt värdera relevans hos olika åtgärder
 • förklara arbetsterapins betydelse för att möjliggöra aktivitet och delaktighet för klienter, anhöriga och olika professioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
 • reflektera över etiska dilemman som kan uppstå i yrkesutövningen
 • reflektera över skillnaderna mellan olika arbetsterapiprocessmodeller.
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
 • reflektera över egen förmåga att visa empati och att agera på ett professionellt sätt.
Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
 • identifiera eget behov av utveckling avseende kunskap och färdigheter
 • reflektera över vikten av interkulturell kompetens i yrkesutövningen.

Innehåll

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
- arbetsterapiprocessmodeller
- teoretisk grund inom arbetsterapi
- dokumentation
- etik
- grundläggande kunskaper inom sjukdomslära
- metoder och instrument för utredning och bedömning
- målformulering
- åtgärder

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
- arbetsterapiprocessmodeller
- etik
- kliniskt resonemang
- kommunikation och interaktion

Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
- teoretisk grund för arbetsterapeutiska åtgärder
- dokumentation
- etik
- metoder och instrument för utredning och bedömning
- målformulering
- sjukdomslära
- åtgärder
- sociokulturell, geopolitisk och miljömässig påverkan på aktivitetsutförande

Undervisningsformer

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier under handledning av arbetsterapeut samt deltagande i seminarier.

Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt genomgången kurs Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Delkursen examineras i form av individuell muntlig examination i grupp. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Underlag för betygsättning utgörs av bedömningsunderlag från handledare, deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
Delkursen examineras i form av en kombinerad individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig och praktisk presentation. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Arbetsterapi, grund för tillämpning - individuell muntlig examination i grupp4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi, grund för tillämpning - reflektionsuppgifter och seminarier2 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning inklusive seminarium5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning - reflektionsuppgifter0,5 hpU/G
Arbetsterapi, tillämpning - kombinerad individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig och praktisk presentation14 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi, tillämpning - reflektionsuppgifter och seminarier4 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp kräver obligatorisk närvaro om 36 timmar per vecka inom verksamhetsförlagd utbildning.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2020). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Fischer, A.G., & Marterella, A. (2019). Powerful Practice: A Model for Autentic Occupational Therapy. Fort Collins, CO: CIOTS, Center for Innovative OT Solutions, INC.

Hedner, L. P. (Red.). (2010). Invärtesmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Herlofson, J., Ekelius, L., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, M. (Red.). (2016). Psykiatri. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Karlsson, M., Karlsson, J., & Roos, H. (2018). Ortopedi: patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Levi, R., & Ertzgaard, P. (2019). Introduktion till neurologisk rehablitering. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Norrving, B., Aldskogius, H., Brogårdh, C., Jakobsson L, B., Larsson, J., Stigbrant S, K., Östberg, P. (2015). Klinisk neurovetenskap. Stockholm, Sverige: Liber.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario, Canada: CAOT Publications ACE.
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka, Sverige: Sveriges Arbetsterapeuter.

Ytterligare litteratur väljs i samråd med lärare och handledare utifrån valt praktikområde ca 500 sid.
Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp

Björkdahl, A. (2015). Kognitiv rehablitering: teoretisk grund och praktisk tillämning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Bryant, W., Fieldhouse, J., Bannigan, K., & Creek, J. (2014). Creek's occupational therapy and mental health. Edinburgh, England: Churchill Livingstone.

Carr, J., & Shepherd, R. (2010). Neurological Rehabilitation. Optimizing Motor Performance. Oxford, England: Churchill Livingstone.

Dawson. D., McEwen. S., Polatajko, H. (Ed). (2017). Cognitive Orientation to daily Occupational Performance in Occupational Therapy. Washington: American Association of Occupational Therapy Press.

Eklund, M., Gunnarsson, B., & Leufstadius, C. (2010). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Engström, B. (2007). Ergonomi, sittande och rullstolar. Hässelby, Sverige: Posturalis Books.

Hedner, L. P. (Red.). (2010). Invärtesmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Herlofson, J., Ekelius, L., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, M., (Red.). (2016). Psykiatri. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Karlsson, M., Karlsson, J., & Roos, H. (2018). Ortopedi: patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Kielhofner, G. (2009). Conceptual Foundations of Occupational Therapy. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company.

Norrving, B., Aldskogius, H., Brogårdh, C., Jakobsson L, B., Larsson, J., Stigbrant S, K., & Östberg, P. (2015). Klinisk neurovetenskap. Stockholm, Sverige: Liber.

Socialstyrelsen. (2020). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF. Stockholm, Sweden: Socialstyrelsen.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17