student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 högskolepoäng
Occupational Therapy - Profession and Research, 30 credits
Kurskod:HAYG18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-11-28
Reviderad av:Utbildningschef 2019-03-08
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:3
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning 16,5 hp
 • översiktligt redogöra för arbetsterapins framväxt såväl nationellt som internationellt
 • översiktligt beskriva arbetsterapeutens verksamhetsfält såväl nationellt som internationellt
 • översiktligt redogöra för yrkets etiska grund
 • översiktligt redogöra för arbetsterapeutens yrkesutövning
 • översiktligt redogöra för förbättringskunskap
 • beskriva ansvarsområden inom den egna professionen och urskilja olika/andra professionella roller inom hälsa och välfärd
 • beskriva huvuddragen inom lagstiftning som reglerar hälsa och välfärd, dess uppdrag och system.
Delkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp
 • översiktligt redogöra för begreppet aktivitet samt beskriva olika modeller om aktivitet
 • förklara skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och vardagskunskap
 • redogöra för skillnader inom olika vetenskapsteoretiska synsätt
 • redogöra för trender, prognoser och mål avseende nationell folkhälsa utifrån ett aktivitetsperspektiv
 • beskriva relationer mellan aktivitet, hållbar utveckling och hälsa/välbefinnande
 • översiktligt redogöra för olika sätt att se på hälsa och välfärd.
Delkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp
 • förklara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsansats
 • redogöra för grundbegrepp inom kvalitativ och kvantitativ metod
 • redogöra för olika sätt att söka information
 • beskriva innehållet i forskningsprocessens olika steg
 • redogöra för metoder för datainsamling och databearbetning i vetenskapligt syfte
 • redogöra för forskningsetiska principer.

Färdighet och förmåga

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp
 • relatera grundläggande arbetsterapeutiska modeller till praktisk yrkesutövning och användning av aktivitet
 • identifiera aktivitetsmönster och upplevelse av aktiviteter i det dagliga livet
 • planera och genomföra ett personligt förbättringsarbete
 • genomföra muntliga presentationer
 • planera och genomföra professionella samtal
 • förklara hur aktivitet kan användas inom preventivt och hälsofrämjande arbete
 • visa på grundläggande förmåga att agera professionellt i mötet med andra människor med särskilt beaktande av den egna professionens etiska kod.
Delkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp
 • reflektera över olika perspektiv på hälsa och välbefinnande i relation till aktivitet
 • reflektera över betydelse av teorier i arbetsterapi
 • diskutera hållbar utveckling i relation till hälsa och välfärd.
Delkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp
 • planera och genomföra sökning i vetenskapliga databaser
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp
 • visa medvetenhet om eget förhållningssätt i relation till andra människor med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna
 • värdera människors aktivitetsmönster utifrån ett hälsoperspektiv samt samhälleliga och etiska aspekter
 • visa medvetenhet om hur egna värderingar och det egna förhållningssättet påverkar mötet med andra
 • reflektera över etik och hur den egna professionens etiska koder och professionella förhållningssätt relaterar till andra professioner inom hälsa och välfärd.
Delkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp
 • uppvisa medvetenhet om egen och ha förståelse för andra människors syn på aktivitet och hälsa
 • reflektera över tidigare kunskap, kunskap som uppnåtts genom kursen och behov av ytterligare kunskap om teorier av betydelse för aktivitet.
Delkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp
 • reflektera över likheter och skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod samt användbarheten av respektive metod
 • reflektera över tidigare kunskap, kunskap som uppnåtts genom kursen och behov av ytterligare kunskap inom vetenskaplig metod.

Innehåll

Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp

- arbetsterapeutens verksamhetsfält nationellt och internationellt
- arbetsterapeutens yrkesutövning
- arbetsterapins framväxt nationellt och internationellt som profession och forskningsfält
- förbättringskunskap
- hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande metoder ur ett aktivitetsperspektiv
- mänskliga rättigheter
- nationella folkhälsomål
- personligt förbättringsarbete
- samtal och kommunikation inom arbetsterapi
- yrkets etiska grund

Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp

- aktivitetsvetenskap
- folkhälsa, trender och prognoser
- hållbar utveckling
- hälsobegreppet
- levnadsvanor
- teori av betydelse för arbetsterapi
- teorier om aktivitet
- vetenskapsteori

Vetenskaplig metod, grundkurs, 6,0 hp

- forskningsprocessen
- informationssökning
- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- kunskap ur ett vetenskapligt perspektiv
- kvalitativ och kvantitativ metod

Undervisningsformer

Delkurserna genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier samt i delkursen arbetsterapi och yrkesutövning ingår verksamhetsförlagda studier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en gruppuppgift som redovisas muntligt och skriftligt. Dessutom krävs deltagande i seminarier, genomförande av reflektionsuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Arbetsterapi och yrkesutövning - individuell uppgift7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi och yrkesutövning - gruppuppgift7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi och yrkesutövning - VFU1,5 hpU/G
Arbetsterapi och yrkesutövning - reflektionsuppg. och sem.0 hpU/G
Teoretisk grund för arbetsterapi7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Teoretisk grund för arbetsterapi - reflektionsuppg och sem.0 hpU/G
Vetenskaplig metod, grundkurs6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Vetenskaplig metod, grundkurs - seminarier0 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid schemalagda seminarier och verksamhetsförlagda studier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp

Castro, D., Ivanoff, D. S., & Mårtenson, L. (2014). Occupational therapy and culture: a literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(6), 401-414.

Collste. G. (2010). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter. Stockholm.

Jacobson, D. (2014). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Hämtas från http:www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Kompetensbeskrivningar

Taylor, R. R. (2017).
Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. (2013).
Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation//. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.


Delkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp


Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (2010). Introduction to Occupation The Art and Science of Living. New Jersey: Pearson.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Faresjö, T., & Åkerlind, I. (Red.). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning. Lund: Studentlitteratur.

Holm Ivarsson, B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. Stockholm: Natur & Kultur.

Kristensen, H. K., Bach Schou, A. S., & Larsen Maersk, J. (2017). Nordisk aktivitetsvidenskab. Köpenhamn: Ergo munskgaard.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning. Hämtad från www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-24

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Wilcock, A., & Hocking, C. (2015). An Occupational Perspective of Health. Thorofare, N.J.: Slack Incorporated.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.

Delkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 p

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Kielhofner, G. (2006). Research in Occupational Therapy Methods of Inquiry for Enhancing Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Sidan uppdaterad 2013-06-17