student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Biokemi, II, 7,5 högskolepoäng
Biochemistry, II, 7.5 credits
Kurskod:HB2K16
Fastställd av:Utbildningsrådet 2015-11-09
Reviderad av:Utbildningschef 2017-04-04
Gäller fr.o.m.:2018-04-02
Version:2
Diarienummer:2017/1640 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp:KE1
Fördjupning:G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • definiera och förklara grundläggande biokemiska processer kring metabolismen
  • redogöra för biomedicinsk laboratoriemetodik.

Färdighet och förmåga

  • genomföra laborationer enligt gällande säkerhetsföreskrifter
  • rimlighetsbedöma analysresultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt vid kemikaliehantering.

Innehåll

- kolhydratmetabolism
- fettsyremetabolism
- proteinmetabolism
- proteinbestämning
- biomedicinsk laboration

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Biokemi, I, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, laboration och laborationsrapport.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laborationsrapport1 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., & Gatto, G.J. (2015). Biochemistry. New York: Freeman and Co.

Slätt, J. & Janosik, T. (2012). Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av litteraturen skall användas.