student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Farmakologi och lagstiftning, 7,5 högskolepoäng
Pharmacology and Regulations, 7.5 credits
Kurskod:HFLR29
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.:2019-09-30
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för läkemedels farmakodynamik/-kinetik, läkemedelsbiverkan och interaktioner
  • förebygga, identifiera, åtgärda samt rapportera läkemedelsbiverkningar
  • redogöra för författningar och styrdokument i samband med läkemedelsförskrivning.

Färdighet och förmåga

  • tillämpa läkemedelsberäkning
  • utifrån patientens individuella situation och behov kunna förstå och informera om läkemedel som används med restriktion under graviditet och amning
  • bedöma vilka läkemedel och/eller förbrukningsartiklar som skall förskrivas enligt gällande regelsystem samt dokumentera och värdera följsamhet till och effekter av behandling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera och värdera över etiska aspekter och förutsättningar för läkemedelsbehandling utifrån ålder, fysiologiska förutsättningar och genus och andra socioekonomiska aspekter
  • kritiskt värdera eventuella negativa effekter av polyfarmaci
  • kritiskt värdera evidens vid behandling inom distriktssköterskans ansvarsområde.

Innehåll

- farmakodynamik och farmakokinetik
- läkemedelsberäkning och läkemedelsbiverkningar
- interaktioner
- samhällsfarmaci
- FASS och ATC-system
- styrdokument för läkemedelshantering och förskrivning
- dokumentation vid förskrivning

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet, med campusträffar i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen och seminarium om lagstiftning samt individuell läkemedelsberäkning.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell läkemedelsberäkning0,5 hpU/G
Seminarium1 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen6 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Dehlin, O & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.

FASS, Farmaceutiska specialiteter i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen. Tillgänglig via www.fass.se/LIF/startpage

Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket. Tillgänglig via www.lakemedelsboken.se/

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 1. Stockholm: Natur & Kultur.

Simonsen, T., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 2. Stockholm: Natur & Kultur.

Tillkommer författningar och vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.