student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv, 3 högskolepoäng
Work Ability from an Insurance Medical Perspective, 3 credits
Kurskod:HFMN10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva försäkringsmedicin med inriktning mot sjukförsäkring i ett nationellt och internationellt perspektiv
  • redogöra för lagar och regelverk inom och relaterade till försäkringsmedicin
  • redogöra för ICD och ICF som referensramar inom försäkringsmedicin
  • beskriva kopplingen mellan aktivitetsförmåga, arbetsförmåga och försäkringsmedicinska beslut
  • redogöra för principer för utredning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen.

Färdighet och förmåga

  • relatera försäkringsmedicinska ställningstaganden och beslut till lagar och regelverk
  • relatera aktivitetsförmåga till försäkringsmedicinska ställningstaganden och beslut
  • ha beredskap för att utreda rätten till ersättning från sjukförsäkringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna problematisera försäkringsmedicinska regler och deras tillämpning.

Innehåll

- lagar och regelverk inom försäkringsmedicin
- rätten till ersättning från sjukförsäkringen
- aktivitets- och arbetsförmåga

Undervisningsformer

Kursen är webbaserad och genomförs i form av föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Ekberg, K. (Red.). (2014). Den relativa arbetsförmågan: teoretiska och praktiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Socialdepartementet (2016). Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet. Tillgänglig via www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/11/ds-201641/

Sveriges Kommuner och Landsting. (2016). Metodbok för koordinering. Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården. Tillgänglig via webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17